V súvislosti s povinnosťou stavebníka poveriť koordinátora bezpečnosti pre každé stavenisko, Národný inšpektorát práce (ďalej „NIP“) podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/ 2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva nasledovné stanovisko.

V zmysle § 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6  pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Staveniskom je:

 • v súlade s § 43i ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenie staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti,
 • v súlade s § 2 ods. 1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. aj priestor, v ktorom sa vykonávajú stavebno-inžinierske práce, a priestor, v ktorom sa vykonávajú výkopové práce, zemné práce, stavebné úpravy, búracie práce, rekonštrukčné práce a renovačné práce, montáž a demontáž konštrukčných prvkov, demontáž, opravy vrátane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, odvodňovacie práce, údržba, udržiavacie práce vrátane maliarskych prác a čistiacich prác a vypratávanie staveniska po skončení prác.

Podľa § 43g ods. 1 stavebného zákona stavebnými prácami sú aj montážne práce, ak sa nimi trvale a pevne zabudovávajú do stavby alebo sa zo stavby vynímajú stavebné výrobky, najmä prevádzkové zariadenia a zariadenia technického, energetického a technologického vybavenia stavby.

V súlade s § 43a stavebného zákona, sa stavby podľa stavebnotechnického vyhotovenia a účelu členia na pozemné stavby (bytové a nebytové) a inžinierske stavby (technické, technologické a energetické vybavenie stavieb je tiež v súlade s § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona).

Inžinierske stavby sú:

 1. diaľnice, cesty, miestne a účelové komunikácie, nábrežia, chodníky a nekryté parkoviská,
 2. železničné, lanové a iné dráhy,
 3. vzletové dráhy, pristávacie dráhy a rolovacie dráhy letísk,
 4. mosty, nadjazdy, tunely, nadchody a podchody,
 5. prístavy, plavebné kanály a komory, úpravy tokov, priehrady a ochranné hrádze, závlahové a melioračné sústavy, rybníky,
 6. diaľkové ropovody a plynovody, miestne rozvody plynu,
 7. diaľkové a miestne rozvody vody alebo pary, úpravne vody, miestne kanalizácie a čistiarne odpadových vôd,
 8. diaľkové a miestne elektronické komunikačné siete a vedenia, telekomunikačné stožiare, transformačné stanice,
 9. diaľkové a miestne rozvody elektriny, stožiare, transformačné stanice, televízne káblové rozvody,
 10. banské stavby a ťažobné zariadenia,
 11. stavby energetických zariadení, plynárne a spaľovne odpadu,
 12. stavby na spracovanie a ukladanie jadrového materiálu a rádioaktívneho odpadu,
 13. stavby chemických zariadení, rafinérie a koksovne,
 14. stavby ťažkého priemyslu, napríklad vysoké pece, valcovne a zlievarne,
 15. nekryté športové ihriská, automobilové, motocyklové a bicyklové dráhy, golfové ihriská, lyžiarske trate a vleky,
 16. zábavné a oddychové parky, zoologické a botanické záhrady,
 17. reklamné stavby,
 18. ostatné inžinierske stavby, napríklad skládky odpadu.

Vzhľadom na vyššie uvedené, ak sa vykonávajú stavebné práce, ktorých predmetom bude rekonštrukcia, demontáž alebo výmena technického, technologického alebo energetického vybavenia stavieb, resp. ich údržba, tento priestor sa považuje za stavenisko. V prípade, že na takomto stavenisku budú predmetné práce vykonávať viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, stavebník je povinný poveriť jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti pre každé stavenisko.