Preskočiť na obsah

Platenie správnych poplatkov

Zoznam služieb vyberaných poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

  Číslo položky Suma Elektronická suma
1 Položka 2092 (Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania)

Vyhotovenie   odpisu     (fotokópie),   výpisu   alebo     písomnej     informácie   z     úradných   kníh,   úradných     záznamov,     evidencií,   registrov     listín   a   zo     spisov   alebo   súkromných     spisov     v   úradnej   úschove,     za   každú   aj     začatú   stranu

2,00 € 1,00
2 Položka 2093

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania

16,50 8,25
3 Položka 2094

Vydanie   preukazu     a   osvedčenia   na     vykonávanie   činnosti   podľa   osobitného   predpisu

5,00 € 2,50
4 Položka 2095

Vydanie   duplikátu preukazu   a     osvedčenia   na   vykonávanie   činnosti     podľa osobitného   predpisu

5,00 € 2,50
5 Položka 2096

Vydanie   povolenia     na   výkon   ľahkých     prác   fyzickou osobou   podľa     osobitného   predpisu

20,00 € 10,00
6 Položka 3277

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva fyzická osoba

16,50 8,25
7 Položka 3278

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie

165,50 95,50

 

Úhrada správneho poplatku: 

Inšpektorát práce vystaví poplatníkovi platobný predpis na úhradu správneho poplatku. Správny poplatok môže poplatník uhradiť na základe platobného predpisu:

  • v hotovosti alebo platobnou kartou do pokladne MSP v prípade osobného podania žiadosti alebo osobnom prevzatí vystaveného potvrdenia na Inšpektoráte práce Trenčín
  • e-kolkom zakúpeným na pobočke Slovenskej pošty
  • bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na zaslanom platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol), pričom variabilný symbol je nevyhnutným údajom pre zrealizovanie žiadosti,
  • zaplatením poštového poukazu na pobočke Slovenskej pošty, ktorý je súčasťou zaslaného platobného predpisu (s cenou za poštový poukaz).
  • prostredníctvom webovej aplikácie eKolok Virtuálny kiosk na stránke https://m.ekolky.gov.sk bezhotovostným zakúpením Potvrdenia o úhrade správneho poplatku ( “e-Kolok”) na vybranú službu, alebo uhradením platobného predpisu, ktorý mu bol zaslaný. Bližšie informácie na https://www.posta.sk/subory/38937/prirucka-pre-webovu-aplikaciu-ekolok.pdf .
  • všetky informácie ohľadne platobného systému eKolok sú dostupné na internete SP, a.s. : https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok

 

Informácie k žiadosti o vydanie potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

V súlade s ust. § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Inšpektorát práce Trenčín vydáva na požiadanie potvrdenie o tom, že ku dňu požiadania nebolo zistené porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to do siedmich pracovných dní odo dňa požiadania.

Na žiadosti o vydanie potvrdenia žiadateľ uvedie obchodné meno, resp. priezvisko a meno fyzickej osoby, IČO, adresu, kontaktné údaje a účel, na ktorý sa potvrdenie vydáva. Žiadosť možno zaslať poštou na adresu: Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín, e-mailom na adresu ip.trencin@tn.ip.gov.sk, zaslaním žiadosti do elektronickej schránky úradu cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk, alebo osobným doručením do podateľne Inšpektorátu práce Trenčín.

Vydanie potvrdenia ako písomnej informácie z evidencie sa podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

od 01. januára 2018 sumou 2,00 € za vystavenie jedného potvrdenia.

Od platenia správnych poplatkov sú oslobodené štátne orgány, obce, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie a ostatné subjekty uvedené v § 4 zákona o správnych poplatkoch, a potvrdenia pre účely dotácií zo štátneho rozpočtu podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z.z.

Vydané potvrdenia inšpektorát práce zasiela poštou na adresu doručenia uvedenú v žiadosti, elektronicky cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk, alebo si žiadateľ môže potvrdenie prevziať osobne v dohodnutom termíne.