Dňom 1. 10. 2013 začali na jednotlivých inšpektorátoch práce pôsobiť útvary kontroly nelegálneho zamestnávania (ďalej len „útvar KNZ“). Tieto špecializované tímy inšpektorov práce vykonávajú inšpekciu práce obsahovo zameranú na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania. Tímy inšpektorov práce sú vytvorené zo skúsených odborníkov v predmetnej oblasti.

Definíciu nelegálneho zamestnávania a rovnako aj jeho zákaz ustanovuje zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom sa uvádza, že o nelegálne zamestnávanie ide, ak zamestnávateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom) využíva závislú prácu:

  • fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah,
  • fyzickej osoby, s ktorou má založený pracovnoprávny vzťah, ale neprihlásil túto osobu do registra Sociálnej poisťovne,
  • štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nemá povolenie na prechodný pobyt na účely zamestnania a povolenie na zamestnanie,
  • štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa na území SR zdržiava ilegálne.

Do 31. 10. 2013 sa za nelegálne zamestnávanie považuje aj využívanie práce fyzickej osoby, s ktorou nemá zamestnávateľ založený právny vzťah podľa osobitného predpisu.

Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, vykonáva prácu jeho príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku podľa osobitných predpisov alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku.

Zriadeniu útvarov KNZ predchádzala potreba vysporiadania sa s negatívnym fenoménom súčasnej spoločnosti, ktorým je rozmáhanie sa nelegálneho zamestnávania. Ide o negatívny spoločenský jav zahŕňajúci zneužívanie pracovnej sily, najmä uchádzačov o zamestnanie evidovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, zneužívanie systému sociálnych dávok a dávok v nezamestnanosti, neodvádzanie odvodov na sociálne poistenie, neodvádzanie daní a rozvoj tzv. čiernej ekonomiky.

Nelegálne zamestnávanie má priamy dopad aj na jednotlivca – občana, ktorý sa vykonávaním nelegálnej práce pripravuje o celý rad sociálnych istôt, nepožíva právnu ochranu garantovanú pracovnoprávnou legislatívou zamestnancovi z legálneho pracovnoprávneho vzťahu (právo na prácu, právo na poskytnutie mzdy alebo odmeny za vykonanú prácu, dodržiavanie limitov pracovného času, právo na dovolenku, právo na zabezpečenie stravovania, právo na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, právo na odškodnenie poškodenia zdravia a ďalšie nároky vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov).

Národný inšpektorát práce od zriadenia útvarov KNZ očakáva:

  • zvýšenie počtu vykonaných kontrol pôsobiacich preventívne, predpokladá sa zníženie prípadov využívanie nelegálneho zamestnávania z dôvodu obavy z možného odhalenia,
  • zvýšenie počtu zistených prípadov nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania z dôvodu ukladania pokút, ktoré spĺňajú požiadavku represie, ale aj preventívny účel s prognózou budúceho pozitívneho správania sa dotknutých zamestnávateľov,
  • odhaľovanie prípadov zneužívania systému sociálnych dávok a dávok v nezamestnanosti občanmi evidovanými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzačmi o zamestnanie za súčasného zneužívania inštitútu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
  • preventívne pôsobenie inšpektorov práce poskytovaním poradenstva zamestnancom a zamestnávateľom s dôrazom na ochranu práv a právom chránených záujmov občanov – zamestnancov
  • zníženie počtu nelegálne zamestnaných osôb zaručí zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov
  • zvýšenie počtu legálne zamestnaných osôb je predpokladom plnenia odvodovej povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov

Zmeny v legislatíve upravujúcej zákaz nelegálneho zamestnávania účinné od 1. 11. 2013 priniesli aj úpravu správnych deliktov, za ktoré inšpektoráty práce ukladajú pokuty. V platnosti zostáva určenie minimálnej a maximálnej prípustnej výšky pokuty. Za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania uloží inšpektorát práce zamestnávateľovi v správnom konaní pokutu od 2 000 eur do 200 000 eur. S účinnosťou od 1. 11. 2013 bude zamestnávateľovi, ktorý nelegálne zamestnáva dve a viac fyzických osôb súčasne, uložená pokuta minimálne 5 000 eur. Uvedená výška pokuty má za cieľ najmä preventívne pôsobenie na zamestnávateľov, aby nedochádzalo k nelegálnemu zamestnávaniu fyzických osôb, ktorým sú upierané práva garantované zamestnancom.

Každý zamestnanec, ktorý je poškodený porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, má v zmysle § 150 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce možnosť podať podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce. Rovnako tak môže urobiť aj občan, ktorý má vedomosť o nelegálnom zamestnávaní, a to vyplnením formulára, ktorý je určený na podávanie podnetov a jeho doručením na miestne príslušný inšpektorát práce podľa miesta výkonu práce. Informácie o tom, ako podať podnet nájdete v sekcii Hlavné menu/Sťažnosti a podnety.

Inšpektoráty práce zároveň poskytujú poradenstvo v rozsahu základných odborných informácií a rád o spôsoboch, ako najúčinnejšie dodržiavať predpisy vo vecnej príslušnosti inšpekcie práce. V prípade záujmu o poradenstvo je možné kontaktovať zamestnancov inšpektorátov práce v úradných hodinách osobne alebo telefonicky. Adresy inšpektorátov práce a kontakty sú zverejnené na stránkach jednotlivých inšpektorátov práce v sekcii Inšpektoráty po kliknutí na príslušný kraj.