Preskočiť na obsah

Problematika zamestnávania študentov najmä v období letných prázdnin je často diskutovanou témou, s ktorou sa zamestnávatelia obracajú na Národný inšpektorát práce. Ak máte záujem sa o tejto téme dozvedieť viac, prečítajte si nasledujúci článok.

Podľa Zákonníka práce dohodu o brigádnickej práci študentov môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku. Prácu na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom fyzická osoba dovŕši 26 rokov veku.
Na základe dohody o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere. Priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená.
Pracovný čas zamestnanca vykonávajúceho prácu na základe dohody  v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín a u mladistvého zamestnanca v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 8 hodín.
Dohoda o brigádnickej práci študentov sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov.
Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu žiaka strednej školy alebo študenta dennej formy vysokoškolského štúdia. To neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka.
V zmysle Zákonníka práce sa teda predloženie štatútu študenta vyžaduje iba v období, v ktorom sa dohoda uzatvára. Zákonník práce vymedzuje obdobie od skončenia štúdia na strednej škole alebo skončenia letného semestra na vysokej škole, najneskôr do októbra toho istého roka, ako obdobie, kedy sa potvrdenie štatútu študenta pri uzatváraní dohody nevyžaduje.
Situáciu, keď počas uzatvorenej dohody dôjde k strate štatútu študenta, Zákonník práce výslovne nerieši.
Štatút žiaka strednej školy a študenta vysokoškolského štúdia upravujú rôzne právne predpisy rôzne.
Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni, keď žiak vykonal úspešne záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku, prestáva byť žiakom školy.

Žiakom prestáva byť aj žiak, ktorý zanechá štúdium, ktorému nebolo povolené opakovať ročník alebo záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku alebo žiak, ktorý je zo štúdia vylúčený. Ak žiakovi bolo štúdium prerušené, prestáva byť žiakom po dobu prerušenia štúdia.

Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu. Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného programu.
Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí zanechaním, neskončením v určenom termíne, vylúčením zo štúdia alebo zrušením študijného programu, ak študent neprijme ponuku vysokej školy pokračovať v štúdiu iného študijného programu.

Štúdium študijného programu možno na žiadosť študenta za podmienok určených študijným poriadkom prerušiť.

Inak definuje študenta Sociálna poisťovňa. Tá za študenta (nezaopatrené dieťa) považuje okrem dieťaťa do skončenia povinnej školskej dochádzky aj dieťa v období od skončenia povinnej školskej dochádzky do dosiahnutia 26. roku veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.

Za sústavnú prípravu na povolanie sa považuje aj
•    obdobie bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do konca školského roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, za deň ukončenia strednej školy sa považuje posledný deň školských prázdnin,
•    obdobie od skončenia štúdia na strednej škole do zápisu na štúdium na vysokú školu vykonaného v kalendárnom roku, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,
•    vysokoškolský študent prestáva byť študentom dňom vykonania štátnej záverečnej skúšky.

Ak vychádzame z textu ustanovenia § 227 Zákonníka práce, dohodu o brigádnickej práci študentov môže teda zamestnávateľ uzatvoriť len s fyzickou osobou, ktorá má štatút žiaka strednej školy alebo štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia podľa osobitného predpisu a ktorá nedovŕšila 26 rokov veku.

Tento štatút sa vzťahuje aj na osobu od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole, ak v ďalšom školskom roku bude naďalej pokračovať v príprave na povolanie štúdiom.

Štatút študenta nemá fyzická osoba, ktorá vykonala štátnu záverečnú skúšku na vysokej škole alebo iným spôsobom skončila denné vysokoškolské štúdium.

Vo vzťahu k dohode o brigádnickej práci študentov uzatvorenej v čase, keď fyzická osoba disponovala štatútom študenta, zastáva Národný inšpektorát práce názor, že strata štatútu študenta má vplyv na možnosť pokračovania vykonávania práce na túto dohodu. Z tohto hľadiska je potrebné dohodu o brigádnickej práci študentov ukončiť.

Zamestnávateľ má za dodržania podmienok ustanoveným v deviatej časti Zákonníka práce možnosť uzatvoriť s takouto fyzickou osobou dohodu o vykonaní práce či dohodu o pracovnej činnosti.

V závere si dovoľujeme upozorniť, že podľa Zákonníka práce spôsobilosť fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti vzniká, ak ďalej nie je ustanovené inak, dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku. Zamestnávateľ však nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku.

Povinná školská dochádzka je definovaná v školskom zákone. Podľa tohto zákona je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku, ak tento zákon neustanovuje inak. Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania v školách podľa tohto zákona alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

Potvrdenie o skončení povinnej školskej dochádzky absolvovaním desiatich rokov vzdelávania vydá príslušná škola ku dňu, ktorým bola táto povinná školská dochádzka ukončená (spravidla k 30. júnu desiateho školského roku vzdelávania). Potvrdenie je uvedené na rubovej strane školského vysvedčenia.

Fyzická osoba teda môže začať vykonávať závislú prácu v pracovnoprávnom vzťahu najskôr dňom nasledujúcim po dni ukončenia desiateho roku vzdelávania v zmysle školou vydaného potvrdenia a v prípade odkladu začatia plnenia povinnej školskej dochádzky najskôr dňom nasledujúcim po 31. auguste školského roka, v ktorom dovŕši 16. rok veku.

Bližšie podmienky pre uzatváranie dohody o brigádnickej práci študentov, ako aj práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa vyplývajúce z tohto pracovnoprávneho vzťahu, upravujú ustanovenia § 223 – 225, 227 a 228 Zákonníka práce.