V súvislosti s kampaňou Európskej agentúry pre BOZP (ďalej len „EU-OSHA“) organizuje Národný inšpektorát práce dňa 8. novembra odborný seminár v hoteli Dukla v Prešove.

Cieľom seminára bude informovať účastníkov o náplni kampane, ozrejmiť princípy chemickej legislatívy v oblasti prevencie a regulácie nebezpečných chemických látok na pracoviskách a poukázať na konkrétne prínosy dobrej praxe, ale aj riziká vyplývajúce z nedostatočnej kontroly nebezpečných chemických látok na pracoviskách. V programe seminára, budú aj praktické informácie z oblasti ochrany zdravia v odvetví stavebníctva a informácie ohľadom ochrany zdravia. Praktické skúsenosti s nahlasovaním a vyšetrovaním pracovných úrazov účastníkom seminára priblíži Ing. Daniel Hrabko z Inšpektorátu práce Prešov.

V prílohách nájdete program a pozvanie na seminár, ktorý je organizovaný z finančných prostriedkov EU-OSHA a pre účastníkov je bezplatný.

Uzávierka pre prihlasovanie sa je 29. októbra 2018. Vo vlastnom záujme sa zaregistrujte čím skôr, pretože počet účastníkov je limitovaný.

 

Prílohy