Dňa 21. júna sa v bratislavskom hoteli Saffron uskutočnil prvý tohoročný seminár na podporu kampane „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“. Seminár bol hradený z prostriedkov EU-OSHA a zúčastnilo sa ho 82 účastníkov, zastupujúcich členov národnej siete EU-OSHA, autorizovaných bezpečnostných technikov a odbornej verejnosti.

Cieľom seminára bolo informovať o náplni kampane 2018 – 2019, ozrejmiť úlohy a princípy chemickej legislatívy v oblasti prevencie a regulácie nebezpečných chemických látok na pracoviskách a poukázať na konkrétne prínosy dobrej praxe, ale aj riziká vyplývajúce z nedostatočnej kontroly nebezpečných chemických látok. Tieto riziká môžu mať devastačné následky nielen na zamestnanca a zamestnávateľa, ale v prípade horľavých a toxických látok aj pre celú spoločnosť a životné prostredie. Ako prednášatelia vystúpili aj inšpektori práce z IP Bratislava, ktorí hovorili o témach týkajúcich sa BOZP v stavebníctve a konkrétnych skúsenostiach z výkonu inšpekcie práce.

Ďalšie semináre na podporu kampane sa uskutočnia v septembri a októbri 2018 a verejnosť o nich bude informovaná v dostatočnom časovom predstihu na webovej stránke Národného inšpektorátu práce, ktorý je kontaktným miestom EU-OSHA na Slovensku.