Preskočiť na obsah

Na základe problémov v aplikačnej praxi v súvislosti s vydávaním osvedčení revíznym technikom vyhradených technických zariadení elektrických (ďalej „VTZ EZ“), Národný inšpektorát práce vydáva nasledovné stanovisko.

V zmysle § 6 ods. 1 písm. o) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môže zamestnávateľ poveriť výkonom práce len zamestnanca, ktorý má na výkon práce kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP. Obdobný postup sa uplatňuje aj pri výkone odborných činností dodávateľským spôsobom pre zamestnávateľa, prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom a právnickej osoby.

Odborná prax v elektrotechnike sa začína počítať od získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 21 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“).

Každá osoba, ktorá sa prihlási na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce – skupina 05.1 výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov alebo elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (ďalej „osoba oprávnená na VVZ 05.1“), tak priamo môže požiadať osobu oprávnenú na VVZ 05.1, v súlade s rozsahmi výchovy a vzdelávania v zmysle prílohy č. 6 vyhlášky MPSVR SR č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti, o získanie osvedčenia elektrotechnika (§ 21 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) v rozsahu nad 1 000 V a taktiež v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.

Len osoba, ktorá má osvedčenie elektrotechnika v uvedenom rozsahu, môže získať osvedčenie revízneho technika VTZ EZ v rozsahu E1,A,B, t. j. technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov, trieda objektov A – priestory bez nebezpečenstvá výbuchu a trieda B – priestory s nebezpečenstvom výbuchu.

Ustanovenie § 25 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. je možné aplikovať len na „zmiešanú“ prax, t. j. ak osoba, ktorá má osvedčenie (§ 21 – elektrotechnik až § 23 – elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) v rozsahu nad 1 000 V, resp. aj pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu a z objektívnych dôvodov nemôže získať požadovanú prax len na zariadeniach v rozsahu svojho osvedčenia, ale aj na zariadeniach s nižším rozsahom požadovanej odbornej spôsobilosti, tak v takom prípade môže byť polovica požadovanej odbornej praxe v zmysle prílohy č. 11 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. nahradená dvojnásobkom odbornej praxe v nižšom rozsahu odbornej spôsobilosti.