Nové vyslanieVyberte si sekciu, ktor chcete upravova

Hosťujúci zamestnávateľ
Vyslanie
Kontaktná osoba
Vyslaný zamestnanec
Hosťujúci zamestnávateľ
Sídlo

 
 
Vyslanie – poskytovaná služba/projekt
Poučenie: Deň začatia vyslania a deň skončenia vyslania ohraničujú celkovú dĺžku trvania vyslania/projektu/poskytovanej služby
 
Poučenie: V prípade viacerých miest výkonu práce uviesť všetky.
 
Kontaktná osoba (osoba poverená na doručovanie písomností a poskytovanie informácií Národnému inšpektorátu práce a inšpektorátu práce)

Poučenie: Počas vyslania sa kontaktná osoba musí nachádzať na území Slovenskej republiky.
Vyslaní zamestnanci v rámci poskytovanej služby (projektu)

 

 
Poučenie: Ak vyslaný zamestnanec nahrádza iného vyslaného zamestnanca, ktorý vykonával tú istú pracovnú úlohu na tom istom mieste, do trvania vyslania sa na účely posudzovania dĺžky vyslania započítava aj trvanie vyslania nahrádzaného vyslaného zamestnanca.

 

Označte podľa potreby:

Pridať
Meno a priezviskoMiesto trvalého pobytuDátum narodeniaŠtátne občianstvoČíslo dokladu totožnostiNahrádzaný zamestnanec#
MenoPriezviskoMesto/ObecUlicaČísloPSČŠtát
Prehlásenie hosťujúceho zamestnávateľa