Nové vyslanieVyberte si sekciu, ktorú chcete upravovať

Hosťujúci zamestnávateľ
Vyslanie
Kontaktná osoba
Vyslaný zamestnanec
Hosťujúci zamestnávateľ
Sídlo

 
 
Vyslanie – poskytovaná služba/projekt
Instruction: The day of commencement of posting and the day of termination of posting limit the total duration of the posting/project /service provided
 
Poučenie: V prípade viacerých miest výkonu práce uviesť všetky.
 
Contact person (The person in charge of the service of documents and to provide information to the National Labour Inspectorate and the Labour Inspectorate)

Poučenie: Počas vyslania sa kontaktná osoba musí nachádzať na území Slovenskej republiky.
Vyslaní zamestnanci v rámci poskytovanej služby (projektu)

 

 
Poučenie: Ak vyslaný zamestnanec nahrádza iného vyslaného zamestnanca, ktorý vykonával tú istú pracovnú úlohu na tom istom mieste, do trvania vyslania sa na účely posudzovania dĺžky vyslania započítava aj trvanie vyslania nahrádzaného vyslaného zamestnanca.

 

Označte podľa potreby:

Pridať
Meno a priezviskoMiesto trvalého pobytuDátum narodeniaŠtátne občianstvoNahrádzaný zamestnanec#
MenoPriezviskoMesto/ObecUlicaČísloPSČŠtát
Prehlásenie hosťujúceho zamestnávateľa