Preskočiť na obsah
Kontrola alkoholu
  1. Otázka:

Ako často je povinný zamestnávateľ vykonávať na pracovisku u zamestnancov kontrolu alkoholu, akým prístrojom ju vykonáva a je zistenie alkoholu u zamestnanca počas pracovného času dôvod pre okamžité ukončenie pracovného pomeru?

 

  1. Odpoveď:

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov upravuje túto problematiku v § 9, ktorý hovorí, že zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä (okrem iného) kontrolovať, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a či dodržiava zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa. Zamestnávateľovi je uložená všeobecná povinnosť sústavnej kontroly zamestnanca, či nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu. Rozsah, obsah ani periodicita kontrol nie je všeobecne ustanovená. Kontroly v jednotlivých organizáciách a na ich jednotlivých pracoviskách špecifikujú sami zamestnávatelia, so zreteľom na osobitosti a komplikovanosť vykonávaných prác, zložitosť zariadení a technológií, štruktúru a kvalifikovanosť zamestnancov, predchádzajúce skúsenosti s dodržiavaním predpisov, výskyt pracovných úrazov, nebezpečných udalostí a pod.

Zákonodarca nevyžaduje (okrem prípadov, ak to vyžadujú osobitné predpisy), aby výsledky kontrol mali písomnú podobu, táto forma preukazovania vykonávania kontroly, je však žiaduca a z praktického hľadiska najpresvedčivejšia.

 

Čo sa týka kontrol na alkohol, prvoradá a hlavná je denná vizuálna kontrola všetkých zamestnancov. Pri podozrení, alebo pri vyskytujúcich sa problémoch s používaním alkoholu na pracovisku je potom potrebné vykonanie kontroly dychovou skúškou a v prípade pozitívneho výsledku aj vyšetrenie krvi alebo moču, ktoré sú pri prípadnom pracovnoprávnom spore najpreukázateľnejšie. V tejto súvislosti upozorňujeme aj na povinnosti zamestnanca uvedené v § 12 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov, kedy je zamestnanec (okrem iného) povinný nepoužívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchto pracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce a podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok. Okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnených dať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu na požitie alkoholu, uvedie zamestnávateľ v pracovnom poriadku alebo vo vnútornom predpise organizácie.

 

Častou otázkou, ktorou sa najmä zástupcovia zamestnancov, bezpečnostní technici a zamestnávatelia obracajú na inšpektoráty práce so žiadosťou o poradenstvo je, aký detekčný pristroj pri výkone kontroly požívania alkoholu postačuje ako právny doklad na preukázanie požívania alkoholických nápojov a následné ukončenie pracovného pomeru. Nakoľko žiadny všeobecne záväzný právny predpis neurčuje zamestnancovi druh detekčného prístroja, môže zamestnávateľ používať aj prístroje určené len na orientačné zisťovanie, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu. V prípade súdneho sporu o neplatnosť ukončenia pracovného pomeru by mohlo byť zisťovanie alkoholu takýmto detekčným prístrojom spochybniteľným právnym podkladom – súdnym dôkazom. Na zisťovanie prítomnosti alkoholu v dychu sa odporúča používať detekčný prístroj určený výrobcom na právne účely, ktorý musí byť pravidelne kalibrovaný a testovaný podľa pokynov výrobcu, resp. využiť postupy vyšetrenia na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok uvedené v zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. V tomto prípade sa jedná o určené meradlo, ktoré musí byť v 6 mesačnej lehote overované ako určené meradlo. Takéto možno použiť na súde ako dôkaz. Pokiaľ to tak nie je, namerané výsledky sú spochybniteľné.

Práve na prípady zistenia požívania alkoholu, omamných a iných psychotropných látok u zamestnancov na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa v pracovnom čase je viazaná aj otázka okamžitého skončenia pracovného pomeru. Zamestnávateľ, podľa ustanovenia § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, môže okamžite skončiť pracovný pomer len výnimočne, a to iba vtedy, ak zamestnanec porušil závažne pracovnú disciplínu. Závažné porušenie pracovnej disciplíny je charakterizované zo strany zamestnávateľa prostredníctvom jeho vnútorných predpisov (napr. pracovný poriadok, služobný poriadok). Zákonník práce však nedefinuje pojem závažné porušenie pracovnej disciplíny. Pre uplatnenie tohto dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca musí byť zavinené. Zavinené porušenie pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca musí byť zo strany zamestnávateľa preukázané.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že okamžité skončenie pracovného pomeru je výnimočným spôsobom rozviazania pracovného pomeru. Existenciu tejto výnimočnosti možno vyvodiť z okolností konkrétneho prípadu, najmä zo stavu pracovnej disciplíny na pracovisku, okolnostiach, závažnosti porušenia pracovnej disciplíny a pod.