Preskočiť na obsah

Vyberte svoj inšpektorát

Vyberte svoj inšpektorát Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Informacje ogólne

Informacje ogólne Stosunki pracy pomiędzy delegowanym pracownikiem i jego pracodawcą w okresie delegowania są częściowo regulowane przez ustawodawstwo kraju wysyłającego, a częściowo przez ustawodawstwo kraju, w którym delegowany pracownik czasowo wykonuje pracę. Dla delegowanego pracownika istotna jest tylko część ustawodawstwa ...čítať ďalej

Przydatne łącza

Przydatne łącza Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Republiki Słowackiej jest odpowiedzialne za wsparcie zatrudnienia, ubezpieczenia społeczne i funkcjonowanie systemu emerytalnego. Jest ważnym organem administracji publicznej w zakresie społeczno-prawnej ochrony dzieci i koordynacji polityki rodzinnej. https://www.employment.gov.sk/sk/ Główny Urząd Pracy, Spraw ...čítať ďalej

Odpowiedzialność za nielegalne zatrudnienie

Odpowiedzialność za nielegalne zatrudnienie Definicje pojęć pracy nierejestrowanej, nielegalnego zatrudnienia, zakazu wykonywania pracy nierejestrowanej i nielegalnego zatrudnienia oraz przeprowadzenia kontroli określone są w ustawie nr 82/2005 Z.z. o pracy nierejestrowanej i nielegalnym zatrudnieniu oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw ...čítať ďalej

Egzekwowanie praw delegowanych pracowników

Egzekwowanie praw delegowanych pracowników Oddelegowany pracownik, który uważa, że jego prawa lub chronione prawem interesy zostały naruszone na skutek nieprzestrzegania warunków delegowania na terytorium Republiki Słowackiej, może złożyć skargę bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli pracowników do właściwego organu inspekcji pracy ...čítať ďalej

Odpowiedzialność podwykonawcy

Odpowiedzialność podwykonawcy Kodeks pracy określa zasadę współodpowiedzialności (odpowiedzialność podwykonawcza) podmiotu słowackiego za zagranicznego pracodawcę. Chodzi o obowiązek wypłacenia należnej płacy minimalnej lub jej części na podstawie wniosku oddelegowanego pracownika przez podmiot, który jest usługodawcą na terytorium Republiki Słowackiej (dostawca usługi), ...čítať ďalej

Organ łącznikowy dla delegowanych pracowników

Organ łącznikowy dla delegowanych pracowników Dyrektywa 96/71 WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług wymaga, aby poszczególne państwa członkowskie współpracowały ze sobą i dzieliły się niezbędnymi informacjami. W tym celu we wszystkich państwach członkowskich UE ...čítať ďalej

Czyny zabronione i kary

Czyny zabronione i kary I. Inspekcja pracy ma prawo nałożyć grzywnę: a/ do kwoty 100 000 EUR na pracodawcę za naruszenie obowiązków wynikających z niniejszej ustawy, prawomocnych przepisów dotyczących stosunków pracy i stosunków służby cywilnej, regulujących kwestie dotyczące bezpieczeństwa i ...čítať ďalej

Partnerzy społeczni

Konfederacja Związków Zawodowych Republiki Słowackiej (KOZ SR) to dobrowolne stowarzyszenie związków zawodowych i stowarzyszeń branżowych ich poziomu w Republice Słowackiej, które zrzeszyły się w celu obrony praw i uzasadnionych interesów członków związków zawodowych. http://kozsr.sk/ Narodowy Związek Pracodawców to najważniejsza i ...čítať ďalej

Przerwy w pracy

Przerwy w pracy W przypadku pracowników, których zmiana robocza jest dłuższa niż sześć godzin, pracodawca ma obowiązek zapewnić im 30-minutową przerwę na odpoczynek i jedzenie. W przypadku pracowników nieletnich, których zmiana robocza jest dłuższa niż 4 i 1/2 godziny, pracodawca ...čítať ďalej