Vyberte svoj inšpektorát

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Tip na nelegálne zamestnávanie

Máte informácie o tom, že niekde vo vašom okolí sa porušuje zákaz nelegálneho zamestnávania? Dajte nám TIP. Pre účinný boj s nelegálnym zamestnávaním je žiaduce, aby ste zadali tieto údaje, pokiaľ sú vám známe:

Predstavenie kampane Pracuj legálne – Pracuj bezpečne

Inšpekcia práce ako súčasť verejnej správy sa usiluje plnohodnotne plniť svoje úlohy, medzi ktoré patrí aj propagácia a medializácia svojej činnosti a zvyšovanie povedomia zamestnávateľov, zamestnancov i širokej verejnosti v oblasti ochrany práce prostredníctvom rôznych nástrojov na zvyšovanie prevencie a osvety. V rámci ...čítať ďalej

ESENER-3 pozvánka na webinár

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) uskutočnila v roku 2019 už tretí Európsky prieskum podnikov o nových a vznikajúcich rizikách (ESENER-3) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. K dispozícii sú už prvé výsledky. Národný inšpektorát práce, patriaci pod Ministerstvo práce, sociálnych vecí ...čítať ďalej

POSKYTOVANIE PORADENSTVA - AKTUALIZÁCIA

OZNÁMENIE O ZMENE FORMY POSKYTOVANIA PORADENSTVA V súvislosti s ochrannými opatreniami výskytu ochorenia COVID 19 (koronavírus), Vám oznamujeme prijaté preventívne opatrenia v pôsobnosti sústavy inšpekcie práce platné odo dňa 10.03. 2020 do odvolania: poradenstvo bude poskytované inšpektorátmi práce zásadne telefonickou, elektronickou a písomnou formou

Autorizovaný BT

Podmienky sú stanovené v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.), konkrétne v ustanovení § 24 v nadväznosti ...čítať ďalej

BTS

USMERNENIE PRE ŽIADATEĽOV O VYDANIE OPRÁVNENIA NA VYKONÁVANIE BEZPEČNOSTNOTECHNICKEJ SLUŽBY   Náležitosti žiadosti o vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby podľa ust. § 21 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   názov ...čítať ďalej

IMI systém – najčastejšie otázky domácich zamestnávateľov

Národnému inšpektorátu práce sú opakovane pokladané otázky týkajúce sa postupu Národného inšpektorátu práce pri doručovaní písomností domácim zamestnávateľom, ktorí v rámci cezhraničného poskytovania služieb vysielajú svojich zamestnancov na výkon prác do iného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou ...čítať ďalej

ENENER 2019: čo prezradili výsledky prieskum podnikov

EU-OSHA predstavuje hlavné zistenia z prieskumu podnikov v kontexte nových a vznikajúcich rizík (ESENER) z roku 2019, z ktorých vyplýva, že medzi hlavné rizikové faktory hlásené z európskych pracovísk patria i naďalej poškodenia podporno-pohybovej sústavy a psychosociálne riziká. Na prieskume sa zúčastnilo viac ako 45 000 ...čítať ďalej