Vyberte svoj inšpektorát

Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Tip na nelegálne zamestnávanie

Máte informácie o tom, že niekde vo vašom okolí sa porušuje zákaz nelegálneho zamestnávania? Dajte nám TIP. Pre účinný boj s nelegálnym zamestnávaním je žiaduce, aby ste zadali tieto údaje, pokiaľ sú vám známe:

Predstavenie kampane Pracuj legálne – Pracuj bezpečne

Inšpekcia práce ako súčasť verejnej správy sa usiluje plnohodnotne plniť svoje úlohy, medzi ktoré patrí aj propagácia a medializácia svojej činnosti a zvyšovanie povedomia zamestnávateľov, zamestnancov i širokej verejnosti v oblasti ochrany práce prostredníctvom rôznych nástrojov na zvyšovanie prevencie a osvety. V rámci ...čítať ďalej

Plagáty „Pracuj legálne“ a „Pracuj bezpečne“

Národný inšpektorát práce pripravil v rámci kampane Pracuj legálne – Pracuj bezpečne sériu plagátov, ktoré budú využívané najmä na rôznych konferenciách, seminároch a výstavách. Cieľom vytvorenia plagátov je upútať pozornosť návštevníkov podujatí a poskytnúť im základné informácie, kde môžu nájsť odpovede na ...čítať ďalej

Stravovanie zamestnancov počas home office

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyplývajúcou z prijatých vládnych opatrení proti šíreniu infekčného ochorenia COVID-19 sa u mnohých zamestnancov zmenila dočasne forma a režim ich práce na výkon práce z domu, tzv. home office. Na Národný inšpektorát práce sa títo zamestnanci aj ich zamestnávatelia obracajú s otázkou, ako ...čítať ďalej

Dobré pracovné prostredie vo vašej reštaurácii

Zlepšenie pracovného prostredia musí byť súčasťou dennej rutiny a malo by zahŕňať jeho fyzikálne, chemické, psychické a sociálne faktory. Brožúra určená pre zamestnávateľov, pracovných supervízorov (majstrov), bezpečnostných technikov a zamestnancov zaoberajúca sa dobrým pracovným prostredím vo Vašej reštaurácii sa nachádza na stránke švédskeho ...čítať ďalej

Dočasné bezodplatné sprístupnenie súboru vybraných STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky

Dávame Vám na vedomie informáciu o dočasne bezodplatnom sprístupnení súboru vybraných STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky prostredníctvom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR). Cieľom tohto mimoriadneho rozhodnutia je potreba čeliť rastúcemu nedostatku ochranných masiek, rukavíc ...čítať ďalej

OZNAM - doručovanie písomností

Vážení občania, živnostníci, v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z  o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Národným inšpektorátom práce, v ktorých rozhodujeme podľa osobitných predpisov, vo ...čítať ďalej