Skip to content

Legend:

PPV – Labour Law Relations Department
BOZP – Occupational Safety and Health Protection Department
Transport – Department of Social Legislation Relating to Transport

Office hours
Monday: 7:00 – 10:45  11:30 – 13:00
Tuesday: 7:00 – 10:45  11:30 – 13:00
Wednesday: 7:00 – 10:45  11:30 – 13:00
Thursday: 7:00 – 10:45  11:30 – 13:00
Friday: 7:00 – 10:45  11:30 – 13:00
Consulting
PPV BOZP
Monday: 8:00 – 15:00
Tuesday: 8:00 – 15:00
Wednesday: 8:00 – 17:00
Thursday: 8:00 – 15:00
Friday: 8:00 – 15:00

Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

Inšpektorát práce podľa § 7 ods.3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 26 ods.1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 vydáva

 na požiadanie na účely poskytnutia štátnej pomoci a na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní potvrdenie o tom, že ku dňu požiadania nebolo zistené porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania do siedmich pracovných dní od podania žiadosti.

Od 07:00 do 10:45 a od 11:30 do 13:00 hod môžete žiadosť s 1,5 € kolkami odovzdať v podateľni, potvrdenie Vám bude zaslané poštou do siedmich pracovných dní od podania žiadosti.