Preskočiť na obsah
Osvetlenie pracoviska – nefunkčné resp. nedostatočné osvetlenie

Otázka:

Ako mám postupovať ak zamestnávateľ nezabezpečuje dostatočné osvetlenie na pracovisku ? Aké má v tejto súvislosti povinnosti podľa predpisov BOZP?

Odpoveď: 

Vo všeobecnosti sa osvetlenie vnútorných priestorov pracoviska zamestnávateľa zabezpečuje osvetľovacími otvormi alebo sústavami umelého osvetlenia tak, aby vo vnútorných priestoroch s pobytom zamestnancov alebo v ich funkčne vymedzených častiach boli dodržané základné požiadavky na osvetlenie, a to vo vzťahu k druhu a zrakovej náročnosti vykonávanej práce. Podrobnosti o požiadavkách na denné osvetlenie pracoviska, umelé osvetlenie pracoviska a združené osvetlenie pracoviska sú upravené v jednotlivých ustanoveniach vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z.z. o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení neskorších predpisov. Vzhľadom k tomu, že predmetná vyhláška je vykonávacím predpisom k zákonu č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, štátny zdravotný dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie vykonávajú zamestnanci regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ).

 

Do pozornosti dávame najmä nasledovné ustanovenia zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP“):

  1. 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP: „Zamestnávateľ v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, pracovné prostriedky, materiály, pracovné postupy, výrobné postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov a na ten účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy.

V prípade, že časť žiarivkového osvetlenia na pracovisku zamestnávateľa nie je funkčná (nesvieti), je povinnosťou zamestnávateľa zabezpečiť potrebnú údržbu a opravy.

  1. 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP, v zmysle ktorého je zamestnávateľ povinný na účely objektivizácie faktorov pracovného prostredia, zabezpečiť meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia (v tomto prípade meranie a hodnotenie osvetlenia na pracovisku), s dôrazom na pracovné miesta, na ktorých sa vykonáva zrakovo náročná činnosť.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené, preto odporúčame, obrátiť sa pri riešení nedostatočného osvetlenia na pracovisku v prvom rade na vedúcich zamestnancov, nakoľko úlohy zamestnávateľa v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zabezpečovať vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu úloh vyplývajúcich z ich funkcií. Obrátiť sa môžete aj na zástupcov zamestnancov pôsobiacich u  zamestnávateľa (zástupca zamestnancov pre BOZP, komisia BOZP, odborová organizácia), ktorí sa zúčastňujú na riešení problematiky BOZP na pracovisku. V prípade, ak by napriek požiadavkám nedošlo k náprave (oprave nefunkčného osvetlenia na pracovisku), odporúčame obrátiť sa s podnetom na výkonanie inšpekcie práce, resp. vykonanie štátneho zdravotného dozoru u  zamestnávateľa (identifikovaného obchodným menom a sídlom), na miestne príslušný inšpektorát práce, resp. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, v rozsahu ich kompetencií.