Mimoriadny oznam

!!!  MIMORIADNY OZNAM  !!! Opatrenia prijaté k 17. augustu 2020 v súvislosti s mimoriadnou situáciou na území Slovenskej republiky z dôvodu príchodu druhej vlny ochorenia COVID-19. Na základe mimoriadnej situácie v Slovenskej republike vyhlásenej Ústredným krízovým štábom SR v nadväznosti na opatrenia Národného inšpektorátu ...čítať ďalej

Povoľovanie vykonávania športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov pred skončením povinnej školskej dochádzky

V zmysle § 34 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu do dovŕšenia 15 rokov veku uzatvára so športovou organizáciou za športovca jeho zákonný zástupca. Pri uzavretí zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu športovcom ...čítať ďalej

Povoľovanie ľahkých prác

V zmysle § 11 ods. 4 Zákonníka práce je práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práce fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky zakázaná. Tieto fyzické osoby môžu vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom ...čítať ďalej

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Banská Bystrica Sídlo: Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica Inšpektorát práce Banská Bystrica ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov ...čítať ďalej

Podnety a sťažnosti

Podávanie podnetov na výkon inšpekcie práce Podľa ustanovenia § 150 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, ako aj zástupcovia zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere ...čítať ďalej

Poskytovanie informácií - B. Bystrica

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Inšpektorát práce Banská Bystrica (ďalej len "IPBB“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií ...čítať ďalej

Vydávanie osvedčení a preukazov - B. Bystrica

Na základe rekodifikovaného zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť od 01.07.2013, sa mení systém vydávania osvedčení a preukazov na obsluhu ...čítať ďalej

Nahlasovanie pracovných úrazov - B. Bystrica

Kontaktné údaje pre oznamovanie pracovných úrazov: telefónne čísla +421 48 4141741, +421 48 4141742 v pracovných dňoch v čase 7:00 - 15:00 hod., mimo pracovnej doby záznamník e-mailová adresa ip.bbystrica@bb.ip.gov.sk   Povinnosti  zamestnávateľa pri oznamovaní závažného pracovného úrazu inšpektorátu práce ...čítať ďalej

Úradné hodiny - B. Bystrica

Úradné hodiny a poradenstvo Všeobecné PPV BOZP a doprava Pondelok: 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 Utorok: 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 Streda: 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 Štvrtok: 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 Piatok: ...čítať ďalej