Preskočiť na obsah

Oznam o uzavretí úradu

Inšpektorát práce Banská Bystrica oznamuje, že v dňoch 20.06.2024 a 21.06.2024 bude úrad z technických príčin uzavretý. Pre kontakt využite elektronickú adresu: ip.bbystrica@bb.ip.gov.sk .

čítať ďalej

Pracovné príležitosti - Banská Bystrica

Inšpektorát práce Banská Bystrica uverejňuje aktuálne výberové konania na portáli https://open.slovensko.sk/VK v module s názvom „Výberové konania“. Aktuálne voľné miesto: upratovačka Náplň práce: bežné upratovanie priestorov administratívnej budovy, umývanie podláh, vysávanie miestností, utieranie prachu, upratovanie sociálnych zariadení a kuchyniek. Možnosť nástupu: 01.09.2024 Pracovná doba: podľa dohody, pondelok až piatok. Pracovný úväzok: maximálne 10 hodín týždenne, práca na Dohodu o pracovnej

čítať ďalej

Deň BOZP

Inšpektorát práce Banská Bystrica pozýva všetkých zamestnávateľov, zamestnancov aj odbornú verejnosť na pracovné stretnutie pri príležitosti dňa BOZP, ktoré sa bude konať 26. apríla 2024 o 9.00 hod. v priestoroch Inšpektorátu práce Banská Bystrica. Stretnutie sa uskutoční formou Vašich otázok a našich odpovedí, týkajúcich sa problematiky Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Súčasťou stretnutia bude aj krátka informácia, týkajúca sa

čítať ďalej

55 rokov inšpekcie práce na Slovensku

História vzniku orgánov inšpekcie práce na území terajšej Slovenskej republiky sa začala odvíjať už v 19. storočí, kedy Slovensko (známe ako Horné Uhorsko) patrilo k priemyselne najvyspelejším častiam Rakúsko-uhorskej monarchie, vďaka využí­vaniu vyspelej techniky najmä v oblasti ťažby a spracovania nerastných surovín, drevospracujúceho a papierenského priemyslu. Vznikajúce odborové organizácie a robotnícke strany si v priemyselne rozvinutých štátoch vynútili úpravu pracovných podmienok

čítať ďalej

Európsky týždeň BOZP

V rámci Európskeho týždňa BOZP Inšpektorát práce Banská Bystrica pozýva zamestnávateľov, podnikateľské subjekty, pracovníkov bezpečnostnotechnickej služby a širokú verejnosť na prednášky v priestoroch Inšpektorátu práce Banská Bystrica s nasledovným harmonogramom: 23.10.2023 od 9.00 hod. na tému "Bezpečnosť práce pri činnostiach v lese" 24.10.2023 od 9.00 hod. na tému "Bezpečnosť práce pri poľnohospodárskej činnosti" 26.10.2023 od 9.00 hod. na tému "Povinnosti

čítať ďalej

Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

Informácie k žiadosti o vydanie potvrdenia, že nebola uložená právoplatná pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania V súlade s ustanovením  § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Inšpektorát práce Banská

čítať ďalej

Oznámenie o začatí stavebných prác

Inšpektorát práce Banská Bystrica oznamuje, že v dňoch 10.07.2023 - 30.09.2023 sa budú na Inšpektoráte práce realizovať stavebné práce - "Rekonštrukcia strechy - výmena strešnej krytiny na budove inšpektorátu práce Banská Bystrica." Žiadame návštevy Inšpektorátu práca Banská Bystrica o rešpektovanie bezpečnostných opatrení. Vopred sa ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie. Ohlasenie-stavebnych-upravStiahnuť

čítať ďalej

Seminár: Sociálna legislatíva v doprave - 22.06.2023

Inšpektorát práce Banská Bystrica pozýva odbornú verejnosť na odborný seminár, ktorý sa bude konať dňa 22.06.2023 a bude zameraný na tému "Sociálna legislatíva v doprave – trendy kontrolnej činnosti, novinky legislatívy, vyslaní zamestnanci a tachografy 2. generácie" so začiatkom o 8.30 hod. v budove Inšpektorátu práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98. Vzhľadom k obmedzenej kapacite žiadame o nahlásenie účastníkov vopred,

čítať ďalej

Vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca a BOZP

V prvom rade je potrebné odlišovať prácu prostredníctvom „home office“ a domácku prácu resp. teleprácu. Domácka práca a telepráca v súlade s § 52 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej „zákonník práce“) sú práce, ktoré vykonáva zamestnanec pre zamestnávateľa za podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste (domácka práca)

čítať ďalej

Vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca v čase mimoriadnej situácie

Dňa 04.04.2020 sa stala účinnou novela Zákonníka práce, na základe ktorej je zamestnávateľ v zmysle § 250b ods. 2 písm. a) Zákonníka práce oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje. V zmysle § 250b ods. 2 písm. b) Zákonníka práce, má zamestnanec právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane

čítať ďalej