Preskočiť na obsah

Pracovné stretnutie - 28.10.2021

Pozvánka Inšpektorát práce Banská Bystrica pozýva v rámci týždňa BOZP odbornú verejnosť na stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 28.10.2021 od 9.00 hod. v priestoroch Inšpektorátu práce Banská Bystrica. Obsahom stretnutia budú prednášky zamerané na vznik pracovnoprávnych vzťahov a povinnosti ...čítať ďalej

Vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca a BOZP

V prvom rade je potrebné odlišovať prácu prostredníctvom „home office“ a domácku prácu resp. teleprácu. Domácka práca a telepráca v súlade s § 52 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej „zákonník práce“) sú ...čítať ďalej

Oznam o zatvorení

Inšpektorát práce Banská Bystrica oznamuje, že dňa 16.11.2020 bude z prevádzkových dôvodov zatvorený. Ďakujeme za pochopenie. Ing. Dušan Gonda, hlavný inšpektor práce

Mimoriadny oznam

!!!  MIMORIADNY OZNAM  !!! Opatrenia prijaté k 26. októbru 2020 v súvislosti s Uznesením vlády SR číslo 678 zo dňa 22. októbra 2020 z dôvodu druhej vlny ochorenia COVID-19. Na základe prijatého Uznesenia vlády SR v nadväznosti na opatrenia Národného inšpektorátu práce ...čítať ďalej

Povoľovanie vykonávania športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov pred skončením povinnej školskej dochádzky

V zmysle § 34 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu do dovŕšenia 15 rokov veku uzatvára so športovou organizáciou za športovca jeho zákonný zástupca. Pri uzavretí zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu športovcom ...čítať ďalej

Povoľovanie ľahkých prác

V zmysle § 11 ods. 4 Zákonníka práce je práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práce fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky zakázaná. Tieto fyzické osoby môžu vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom ...čítať ďalej

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Banská Bystrica Sídlo: Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica Inšpektorát práce Banská Bystrica ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov ...čítať ďalej

Podnety a sťažnosti

Podávanie podnetov na výkon inšpekcie práce Podľa ustanovenia § 150 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, ako aj zástupcovia zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere ...čítať ďalej