Preskočiť na obsah

55 rokov inšpekcie práce na Slovensku

História vzniku orgánov inšpekcie práce na území terajšej Slovenskej republiky sa začala odvíjať už v 19. storočí, kedy Slovensko (známe ako Horné Uhorsko) patrilo k priemyselne najvyspelejším častiam Rakúsko-uhorskej monarchie, vďaka využí­vaniu vyspelej techniky najmä v oblasti ťažby a spracovania nerastných surovín, drevospracujúceho a papierenského priemyslu. Vznikajúce odborové organizácie a robotnícke strany si v priemyselne rozvinutých štátoch vynútili úpravu pracovných podmienok

čítať ďalej

Európsky týždeň BOZP

V rámci Európskeho týždňa BOZP Inšpektorát práce Banská Bystrica pozýva zamestnávateľov, podnikateľské subjekty, pracovníkov bezpečnostnotechnickej služby a širokú verejnosť na prednášky v priestoroch Inšpektorátu práce Banská Bystrica s nasledovným harmonogramom: 23.10.2023 od 9.00 hod. na tému "Bezpečnosť práce pri činnostiach v lese" 24.10.2023 od 9.00 hod. na tému "Bezpečnosť práce pri poľnohospodárskej činnosti" 26.10.2023 od 9.00 hod. na tému "Povinnosti

čítať ďalej

Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

Informácie k žiadosti o vydanie potvrdenia, že nebola uložená právoplatná pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania V súlade s ustanovením  § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Inšpektorát práce Banská

čítať ďalej

Oznámenie o začatí stavebných prác

Inšpektorát práce Banská Bystrica oznamuje, že v dňoch 10.07.2023 - 30.09.2023 sa budú na Inšpektoráte práce realizovať stavebné práce - "Rekonštrukcia strechy - výmena strešnej krytiny na budove inšpektorátu práce Banská Bystrica." Žiadame návštevy Inšpektorátu práca Banská Bystrica o rešpektovanie bezpečnostných opatrení. Vopred sa ospravedlňujeme za vzniknuté komplikácie. Ohlasenie-stavebnych-upravStiahnuť

čítať ďalej

Seminár: Sociálna legislatíva v doprave - 22.06.2023

Inšpektorát práce Banská Bystrica pozýva odbornú verejnosť na odborný seminár, ktorý sa bude konať dňa 22.06.2023 a bude zameraný na tému "Sociálna legislatíva v doprave – trendy kontrolnej činnosti, novinky legislatívy, vyslaní zamestnanci a tachografy 2. generácie" so začiatkom o 8.30 hod. v budove Inšpektorátu práce Banská Bystrica, Partizánska cesta 98. Vzhľadom k obmedzenej kapacite žiadame o nahlásenie účastníkov vopred,

čítať ďalej

Vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca a BOZP

V prvom rade je potrebné odlišovať prácu prostredníctvom „home office“ a domácku prácu resp. teleprácu. Domácka práca a telepráca v súlade s § 52 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej „zákonník práce“) sú práce, ktoré vykonáva zamestnanec pre zamestnávateľa za podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste (domácka práca)

čítať ďalej

Vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca v čase mimoriadnej situácie

Dňa 04.04.2020 sa stala účinnou novela Zákonníka práce, na základe ktorej je zamestnávateľ v zmysle § 250b ods. 2 písm. a) Zákonníka práce oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje. V zmysle § 250b ods. 2 písm. b) Zákonníka práce, má zamestnanec právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane

čítať ďalej

Povoľovanie vykonávania športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov pred skončením povinnej školskej dochádzky

V zmysle § 34 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu do dovŕšenia 15 rokov veku uzatvára so športovou organizáciou za športovca jeho zákonný zástupca. Pri uzavretí zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky sa vyžaduje povolenie, ktoré

čítať ďalej

Povoľovanie ľahkých prác

V zmysle § 11 ods. 4 Zákonníka práce je práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práce fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky zakázaná. Tieto fyzické osoby môžu vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku len pri: a) účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach

čítať ďalej