Preskočiť na obsah

Oznam o uzatvorení

Inšpektorát práce Banská Bystrica oznamuje, že dňa 18.11.2022 (piatok) bude budova Inšpektorátu práce z technických príčin uzatvorená. Podateľňa bude k dispozícii na elektronickej adrese ip.bbystrica@bb.ip.gov.sk . Ďakujeme za pochopenie. Ing. Bc. Andrej Kováč, hlavný inšpektor práce

čítať ďalej

Týždeň BOZP: 24.10.2022 - 28.10.2022

Inšpektorát práce Banská Bystrica pozýva odbornú verejnosť na akcie, spojené s týždňom BOZP v dňoch 24.10.2022 až 28.10.2022. Harmonogram prednášok: 24.10.2022 o 09.00 hod. - Trhový dohľad ako dohľad nad uvádzaním určených výrobkov na trh. 26.10.2022 o 09.00 hod. - Novela zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci účinná od 01.01.2023, Povinnosti zamestnávateľa pri vzniku pracovného pomeru

čítať ďalej

Vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca a BOZP

V prvom rade je potrebné odlišovať prácu prostredníctvom „home office“ a domácku prácu resp. teleprácu. Domácka práca a telepráca v súlade s § 52 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej „zákonník práce“) sú práce, ktoré vykonáva zamestnanec pre zamestnávateľa za podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste (domácka práca)

čítať ďalej

Vykonávanie práce z domácnosti zamestnanca v čase mimoriadnej situácie

Dňa 04.04.2020 sa stala účinnou novela Zákonníka práce, na základe ktorej je zamestnávateľ v zmysle § 250b ods. 2 písm. a) Zákonníka práce oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje. V zmysle § 250b ods. 2 písm. b) Zákonníka práce, má zamestnanec právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane

čítať ďalej

Povoľovanie vykonávania športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov pred skončením povinnej školskej dochádzky

V zmysle § 34 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu do dovŕšenia 15 rokov veku uzatvára so športovou organizáciou za športovca jeho zákonný zástupca. Pri uzavretí zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky sa vyžaduje povolenie, ktoré

čítať ďalej

Povoľovanie ľahkých prác

V zmysle § 11 ods. 4 Zákonníka práce je práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práce fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky zakázaná. Tieto fyzické osoby môžu vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku len pri: a) účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach

čítať ďalej

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Banská Bystrica Sídlo: Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica Inšpektorát práce Banská Bystrica ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) spracúva osobné údaje fyzických osôb

čítať ďalej

Podnety a sťažnosti

Podávanie podnetov na výkon inšpekcie práce Podľa ustanovenia § 150 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, ako aj zástupcovia zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere u zamestnávateľa, u ktorého kontrolnou činnosťou podľa § 239 zistili porušenie pracovnoprávnych predpisov, môžu podať podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce. Podnetom sa rozumie podanie

čítať ďalej

Poskytovanie informácií - B. Bystrica

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Inšpektorát práce Banská Bystrica (ďalej len "IPBB“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na IPBB sa riadi zák. č. 211/2000 Z. z. (ďalej len „zákon“) a Smernicou IPBB na zabezpečenie slobodného prístupu k

čítať ďalej