Preskočiť na obsah

Podnety-sťažnosti-IPBA

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené ...čítať ďalej

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Bratislava Sídlo: Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava Inšpektorát práce Bratislava ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 ...čítať ďalej

Poskytovanie informácií - Bratislava

V zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 211/2000 Z. z.") Inšpektorát práce Bratislava (ďalej len „IP Bratislava“) ...čítať ďalej

Nahlasovanie pracovných úrazov - Bratislava

Nahlasovanie pracovných úrazov  V pracovnej dobe:            Po - Pia 07:00 – 15:00 h tel. +421 2 321 82 738   Po pracovnej dobe:   po 15:00 h ( iba s následkom smrti, s ťažkou ujmou na zdraví): tel. +421 2 321 82 738 e-mailová adresa:    ...čítať ďalej