Preskočiť na obsah

Podnety-sťažnosti-IPBA

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti

čítať ďalej

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Bratislava Sídlo: Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava Inšpektorát práce Bratislava ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j.

čítať ďalej

Vydávanie potvrdenia v súvislosti s mimoriadnou udalosťou (najmä pracovný úraz).

Vydávanie potvrdenia v súvislosti s mimoriadnou udalosťou (najmä pracovný úraz)   V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 3 písm. o) a písm. p) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov inšpektorát práce: vydáva na požiadanie zamestnávateľa alebo

čítať ďalej

Poskytovanie informácií - Bratislava

V zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 211/2000 Z. z.") Inšpektorát práce Bratislava (ďalej len „IP Bratislava“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom a zákonom č. 125/2006

čítať ďalej

Vydávanie osvedčení a preukazov - Bratislava

Inšpektorát práce Bratislava v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. d) bod 1. zákona č. 125/2006 Z. z. inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva a odoberá preukaz a osvedčenie fyzickej osobe na vykonávanie činnosti podľa § 16 ods.

čítať ďalej

Nahlasovanie pracovných úrazov - Bratislava

Nahlasovanie pracovných úrazov  V pracovnej dobe:            Po - Pia 07:00 – 15:00 h tel. +421 2 321 82 738   Po pracovnej dobe:   po 15:00 h ( iba s následkom smrti, s ťažkou ujmou na zdraví): tel. +421 2 321 82 738 e-mailová adresa:                ip.bratislava@ba.ip.gov.sk   Pri oznámení závažného pracovného úrazu uviesť údaje:   meno a priezvisko poškodeného dátum narodenia poškodeného pracovné zaradenie poškodeného

čítať ďalej