Raňajky so zástupcami zamestnávateľov správa z 25.06.2019

Dňa 25. júna 2019 sa v priestoroch Inšpektorátu práce Bratislava uskutočnilo stretnutie zástupcov Inšpektorátu práce Bratislava so zástupcami zamestnávateľov zamerané na niektoré aktuálne otázky výkonu inšpekcie práce. Počas uvedenej aktivity so zamestnávateľmi boli prezentované aktuálne otázky z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ...čítať ďalej

Raňajky so zástupcami zamestnávateľov - správa z 27.9.2018

Raňajky so zástupcami zamestnávateľov Vo štvrtok, 27. septembra 2018, sa v priestoroch Inšpektorátu práce Bratislava uskutočnilo stretnutie zástupcov Inšpektorátu práce Bratislava so zástupcami zamestnávateľov zamerané na niektoré aktuálne otázky výkonu inšpekcie práce v oblasti sociálnej legislatívy v doprave. Témami stretnutia boli: 1. ...čítať ďalej

Podnety-sťažnosti-IPBA

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené ...čítať ďalej

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Bratislava Sídlo: Za kasárňou 1, 832 64 Bratislava Inšpektorát práce Bratislava ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 ...čítať ďalej