Preskočiť na obsah

Povoľovanie vykonávania športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov pred skončením povinnej školskej dochádzky

V zmysle § 34 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu do dovŕšenia 15 rokov veku uzatvára so športovou organizáciou za športovca jeho zákonný zástupca. Pri uzavretí zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky sa vyžaduje povolenie, ktoré

čítať ďalej

O nás

Inšpektoráty práce sú orgány štátnej správy, ktoré sú rozpočtové organizácie. Sídla a územné obvody inšpektorátov práce sú zhodné so sídlami a územnými obvodmi krajov. Inšpektorát práce riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľka inšpektorátu práce, ktorú na návrh generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Riaditeľka inšpektorátu práce zodpovedá za činnosť

čítať ďalej

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Košice Sídlo: Masarykova 10, 040 01 Košice Inšpektorát práce Košice ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. pre

čítať ďalej

Poskytovanie informácií - Košice

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Inšpektorát práce Košíce (ďalej len "IP KE“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na IP KE sa riadi zák.č. 211/2000 Z.z. (ďalej len „zákon“) a Smernicou IP KE na zabezpečenie slobodného prístupu k informáciám.

čítať ďalej

Vydávanie osvedčení a preukazov - Košice

Zmena vo vydávaní preukazov a osvedčení od 1. apríla 2021 Dňa 01. 04. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 73/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a

čítať ďalej

Nahlasovanie pracovných úrazov - Košice

Nahlasovanie smrteľných pracovných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví : V pracovnej dobe (t. j. Po – Pia 7:00 – 15:00 hod.) tel. +421 905 419 715 Po pracovnej dobe (t. j. po 15:00 hod.) iba smrteľných pracovných úrazov a úrazov s ťažkou ujmou na zdraví tel. +421 55 6002 318

čítať ďalej

Úradné hodiny a poradenstvo - Košice

      Podateľňa Poradenstvo Pondelok: 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 Utorok: 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 Streda: 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 Štvrtok: 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 Piatok: 8:00 -

čítať ďalej