Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Košice Sídlo: Masarykova 10, 040 01 Košice Inšpektorát práce Košice ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ ...čítať ďalej

Rozbor úrazovosti za rok 2017

Rozbor pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných havárii v organizáciách v pôsobnosti Inšpektorátu práce Košice za rok 2017

Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za rok 2017

Inšpektorát práce v Košiciach svoju činnosť v roku 2017 vykonával v zmysle zákona 125/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o inšpekcii práce, ktorý upravuje postavenie, právomoci a pôsobnosť inšpekcie práce. Pôsobnosť inšpektorátov práce je upravená aj v ďalších právnych normách. Celú správu si môžete prečítať po stiahnutí ...čítať ďalej

Poskytovanie informácií - Košice

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Inšpektorát práce Košíce (ďalej len "IP KE“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na ...čítať ďalej

Pracovné príležitosti - Košice

Inšpektorát práce Košice vyhlasuje výberové konanie na pozíciu štátny radca - právnik pod identifikátorom VK/2019/2689 na portáli https://open.slovensko.sk/VK v module s názvom „Výberové konania“  

Vydávanie osvedčení a preukazov - Košice

Oznamujeme žiadateľom o vydanie osvedčení a preukazov na obsluhu určených pracovných prostriedkov a vykonávanie určených pracovných činností ustanovených právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ich prevádzke, ktoré vydávajú inšpektoráty práce nie je možné na Inšpektoráte ...čítať ďalej

Úradné hodiny - Košice

Úradné hodiny pre verejnosť Podateľňa Poradenstvo Pondelok: 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Utorok: 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Streda: 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00 8:00 ...čítať ďalej