Preskočiť na obsah

Povoľovanie vykonávania športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov pred skončením povinnej školskej dochádzky

V zmysle § 34 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu do dovŕšenia 15 rokov veku uzatvára so športovou organizáciou za športovca jeho zákonný zástupca. Pri uzavretí zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky sa vyžaduje povolenie, ktoré

čítať ďalej

O nás

Inšpektoráty práce sú orgány štátnej správy, ktoré sú rozpočtové organizácie. Sídla a územné obvody inšpektorátov práce sú zhodné so sídlami a územnými obvodmi krajov. Inšpektorát práce riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľka inšpektorátu práce, ktorú na návrh generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Riaditeľka inšpektorátu práce zodpovedá za činnosť

čítať ďalej

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Košice Sídlo: Masarykova 10, 040 01 Košice Inšpektorát práce Košice ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. pre

čítať ďalej

Rozbor úrazovosti za rok 2018

Rozbor pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných havárii v organizáciách v pôsobnosti Inšpektorátu práce Košice za rok 2018

čítať ďalej

Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce za rok 2017

Inšpektorát práce v Košiciach svoju činnosť v roku 2017 vykonával v zmysle zákona 125/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov o inšpekcii práce, ktorý upravuje postavenie, právomoci a pôsobnosť inšpekcie práce. Pôsobnosť inšpektorátov práce je upravená aj v ďalších právnych normách. Celú správu si môžete prečítať po stiahnutí .pdf prílohy

čítať ďalej

Poskytovanie informácií - Košice

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Inšpektorát práce Košíce (ďalej len "IP KE“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na IP KE sa riadi zák.č. 211/2000 Z.z. (ďalej len „zákon“) a Smernicou IP KE na zabezpečenie slobodného prístupu k informáciám.

čítať ďalej

Vydávanie osvedčení a preukazov - Košice

Oznamujeme žiadateľom o vydanie osvedčení a preukazov na obsluhu určených pracovných prostriedkov a vykonávanie určených pracovných činností ustanovených právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ich prevádzke, ktoré vydávajú inšpektoráty práce nie je možné na Inšpektoráte práce v Košiciach vyberať správne poplatky v hotovosti. Správne poplatky si zakúpite na ktorejkoľvek pošte ako e-kolky

čítať ďalej