Rozšírenie opatrení proti koronavírusu

Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09  Žilina, do odvolania v rámci preventívnych opatrení v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 na území Slovenskej republiky: Poskytuje poradenstvo len telefonicky alebo písomnou formou, vrátane elektronickej komunikácie. Osobné poradenstvo neposkytuje. Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania vydáva len ...čítať ďalej

Zrušené osobné poskytovanie poradenstva

Inšpektorát práce v Žiline od 09.03.2019 do odvolania v rámci preventívnych opatrení v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19 na území Slovenskej republiky poskytuje poradenstvo len telefonicky a písomnou formou. Osobné poradenstvo neposkytuje. Ďakujeme za pochopenie.

Povolenia na výkon športu maloletým športovcom

Inšpektorát práce podľa ust. § 7 ods.3 písm. d) bod 3 zákona č.125/2006 Z. z. vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie športu fyzickou osobou podľa ustanovenia § 34 ods.6 zákona č.440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povolenie na vykonávanie ...čítať ďalej

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Žilina Sídlo: Hlavná 2, 010 09 Žilina Inšpektorát práce Žilina ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ ...čítať ďalej

Poskytovanie informácií - Žilina

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám inšpektorát práce Žilina (ďalej len "IP ZA“) sprístupňuje a zverejňuje len tie informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií ...čítať ďalej

Vydávanie osvedčení a preukazov - Žilina

Vydávanie osvedčení a preukazov Na základe rekodifikovaného zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť od 01.07.2013, sa mení systém vydávania osvedčení a preukazov na obsluhu ...čítať ďalej

Nahlasovanie pracovných úrazov - Žilina

V pracovnej dobe (t. j. Po – Pia 7:00 – 15:00 hod.), tel. +421-41-5059 119, +421-41-5059 113 Po pracovnej dobe (t. j. po 15:00 hod.), iba pracovných úrazov smrteľných a s ťažkou ujmou na zdraví, tel. +421 907 982 427, ...čítať ďalej

Rozbor pracovných úrazov

Inšpektorát práce Žilina v rámci svojej činnosti vypracováva  rozbory  pracovnej  úrazovosti, ktoré sú podkladom  pre celoslovenskú  štatistiku  a zároveň  slúžia aj  pre plánovanie  preventívnych  činností pre nasledujúce obdobia. V prílohe sa nachádzajú príslušné správy za jednotlivé obdobia.