Preskočiť na obsah

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Trnava Sídlo: J. Bottu č.4, 917 01 Trnava Inšpektorát práce Trnava ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j.

čítať ďalej

Nahlasovanie pracovných úrazov - Trnava

Nahlasovanie pracovných úrazov: V pracovnej dobe (t.j. Po - Pia 7:00 - 15:00 hod.), tel. +421 33 5521614 Po pracovnej dobe (t.j. po 15:00 hod.), iba pracovných úrazov smrteľných a s ťažkou ujmou na zdraví, tel. +421 33 5521614, +421 917559599, +421 917559596  

čítať ďalej

Poskytovanie informácií - Trnava

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Inšpektorát práce Trnava (ďalej len "IP TT“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na IP TT sa riadi zák.č. 211/2000 Z.z. (ďalej len „zákon“) a Smernicou IP TT na zabezpečenie slobodného prístupu k informáciám. Informácie o postupe pri aplikácii zákona

čítať ďalej

Podnety a sťažnosti

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie  fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou a nečinnosťou orgánu verejnej správy, poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu

čítať ďalej

Správne poplatky

Upozornenie k správnym poplatkom Upozorňujeme žiadateľov, že odo dňa 01.03.2016 sa mení spôsob úhrady správnych poplatkov  nasledovne: Správne poplatky neuhrádzajte vopred a bez vyzvania, správne poplatky je potrebné uhradiť až po vystavení platobného predpisu na konkrétny účel, v ktorom budú vygenerované požadované údaje k platbe. Názvy správnych poplatkov: Vydanie potvrdenia preukazujúceho neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania – 2,00 € Vydanie preukazu a osvedčenia na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu

čítať ďalej