Preskočiť na obsah

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Trnava Sídlo: J. Bottu č.4, 917 01 Trnava Inšpektorát práce Trnava ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j.

čítať ďalej

Nahlasovanie pracovných úrazov - Trnava

Nahlasovanie pracovných úrazov: V pracovnej dobe (t.j. Po - Pia 7:00 - 15:00 hod.), tel. +421 33 5521614 Po pracovnej dobe (t.j. po 15:00 hod.), iba pracovných úrazov smrteľných a s ťažkou ujmou na zdraví, tel. +421 33 5521614, +421 917559599, +421 907904796, +421 915965870

čítať ďalej

Poskytovanie informácií - Trnava

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Inšpektorát práce Trnava (ďalej len "IP TT“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na IP TT sa riadi zák.č. 211/2000 Z.z. (ďalej len „zákon“) a Smernicou IP TT na zabezpečenie slobodného prístupu k informáciám. Informácie o postupe pri aplikácii zákona

čítať ďalej

Podnety a sťažnosti

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie  fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou a nečinnosťou orgánu verejnej správy, poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu

čítať ďalej

Správne poplatky

Platenie správnych poplatkov Zoznam služieb vybraných poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z .z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: Číslo položky Suma Elektronická suma 1 Položka 2092 (Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania) Vyhotovenie   odpisu   (fotokópie),   výpisu   alebo   písomnej      informácie   z   úradných   kníh,   úradných  záznamov,      evidencií,   registrov   listín   a   zo   spisov   alebo   súkromných      spisov   v   úradnej   úschove,   za   každú   aj   začatú  

čítať ďalej