Preskočiť na obsah

OZNAM

Osobné a telefonické poradenstvo je poskytované v dňoch pondelok, streda a štvrtok v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod.

čítať ďalej

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Trenčín Sídlo: Hodžova 36, 911 01 Trenčín Inšpektorát práce Trenčín ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. pre

čítať ďalej

Poskytovanie informácií - Trenčín

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Inšpektorát práce Trenčín (ďalej len "IP TN“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na IP TN  sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. (ďalej len „zákon“)  a Smernicou IP TN na zabezpečenie slobodného prístupu k informáciám. Informácie o postupe pri aplikácii zákona

čítať ďalej

Vydávanie osvedčení a preukazov - Trenčín

Zmena vo vydávaní preukazov osvedčení od 1. apríla 2021 Dňa 01. 04. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 73/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa

čítať ďalej

Nahlasovanie pracovných úrazov - Trenčín

Nahlasovanie pracovných úrazov : V   pracovnej dobe    Po-Pia 7:00-15:00 hod /tel. + 421 32 7441 653, 646 Po pracovnej dobe po 15:00 hod iba pracovné úrazy smrteľné a s ťažkou ujmou na zdraví tel. +421 907 904 886

čítať ďalej

Úradné hodiny - Trenčín

Podateľňa Poradenstvo Pondelok: 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00 Utorok: 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 Streda: 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00 Štvrtok: 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00 Piatok: 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00  

čítať ďalej

Rozbor pracovných úrazov

Inšpektorát práce Trenčín v rámci svojej činnosti vypracováva rozbory pracovnej úrazovosti, ktoré sú podkladom pre celoslovenskú štatistiku a zároveň slúžia aj pre plánovanie preventívnych činností pre nasledujúce obdobia.

čítať ďalej

Podnety a sťažnosti

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v

čítať ďalej