Preskočiť na obsah

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Trenčín Sídlo: Hodžova 36, 911 01 Trenčín Inšpektorát práce Trenčín ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ ...čítať ďalej

Poskytovanie informácií - Trenčín

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Inšpektorát práce Trenčín (ďalej len "IP TN“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na IP TN  ...čítať ďalej

Nahlasovanie pracovných úrazov - Trenčín

Nahlasovanie pracovných úrazov : V   pracovnej dobe    Po-Pia 7:00-15:00 hod /tel. + 421 32 7441 653, 646 Po pracovnej dobe po 15:00 hod iba pracovné úrazy smrteľné a s ťažkou ujmou na zdraví tel. +421 907 904 886

Úradné hodiny - Trenčín

Podateľňa Poradenstvo Pondelok: 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00 Utorok: 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 Streda: 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00 Štvrtok: 8:00 - 11:30 12:30 ...čítať ďalej

Rozbor pracovných úrazov

Inšpektorát práce Trenčín v rámci svojej činnosti vypracováva rozbory pracovnej úrazovosti, ktoré sú podkladom pre celoslovenskú štatistiku a zároveň slúžia aj pre plánovanie preventívnych činností pre nasledujúce obdobia.

Podnety a sťažnosti

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené ...čítať ďalej

Upozornenie k plateniu správnych poplatkov

Platenie správnych poplatkov Zoznam služieb vyberaných poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov     Číslo položky Suma Elektronická suma 1 Položka 2092 (Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania) Vyhotovenie   odpisu     (fotokópie),   výpisu   alebo   ...čítať ďalej