Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Prešov odprezentoval semináre v rámci Európskeho týždňa BOZP.

Na Inšpektoráte práce v Prešove sa dna 14.10.2021 uskutočnil bezplatný seminár na tému dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Cieľom prednášky bolo oboznámiť účastníkov s právnou úpravou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a ich využití v aplikačnej praxi. Na Inšpektoráte práce v Prešove sa dna 20.10.2021 uskutočnil bezplatný seminár na tému pracovných úrazov z hľadiska legislatívy zohľadňujúcej

čítať ďalej

Zmena vo vydávaní preukazov a osvedčení od 1. apríla 2021

Dňa 01. 04. 2021 nadobudne účinnosť zákon č. 73/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o

čítať ďalej

Poradenstvo -Prešov

Poradenstvo Pondelok      8:00 - 11:00 12:30 - 14:00 PPV a BOZP Streda           8:00 - 11:00 12:30 - 14:00 PPV a BOZP Štvrtok          8:00 - 11:00 12:30 - 14:00 PPV a BOZP Poradenstvo: oblasť pracovnoprávnych vzťahov mobil.:+421 907 918 701Poradenstvo: oblasť BOZP mobil.: +421 907 918 676

čítať ďalej

Povoľovanie výkonu športu

Inšpektorát práce podľa ust. § 7 ods.3 písm. d) bod 3 zákona č.125/2006 Z. z. vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie športu fyzickou osobou podľa ustanovenia § 34 ods.6 zákona č.440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povolenie na vykonávanie športu sa týka športovcov do 15 rokov veku alebo športovcov starších ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky.

čítať ďalej

Povoľovanie výkonu ľahkých prác fyzickou osobou

Inšpektorát práce podľa ust. § 7 ods.3 písm. d) bod 2 zákona č.125/2006 Z. z. vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie ľahkých prác fyzickou osobou podľa ustanovenia § 11 ods.4 a 5 zákona č.311/2001 Z. Z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Povolenie na výkon ľahkých prác sa týka fyzických osôb do 15 rokov veku alebo fyzických osôb starších ako 15 rokov veku

čítať ďalej

Povoľovanie výkonu športu

Inšpektorát práce podľa ust. § 7 ods.3 písm. d) bod 3 zákona č.125/2006 Z. z. vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie športu fyzickou osobou podľa ustanovenia § 34 ods.6 zákona č.440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povolenie na vykonávanie športu sa týka športovcov do 15 rokov veku alebo športovcov starších ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky.

čítať ďalej

Povoľovanie výkonu ľahkých prác fyzickou osobou

Inšpektorát práce podľa ust. § 7 ods.3 písm. d) bod 2 zákona č.125/2006 Z. z. vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie ľahkých prác fyzickou osobou podľa ustanovenia § 11 ods.4 a 5 zákona č.311/2001 Z. Z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Povolenie na výkon ľahkých prác sa týka fyzických osôb do 15 rokov veku alebo fyzických osôb starších ako 15 rokov veku

čítať ďalej

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Prešov Sídlo: Levočská 3, 080 01 Prešov Inšpektorát práce Prešov ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. pre

čítať ďalej