Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Prešov Sídlo: Konštantínova 6, 080 01 Prešov Inšpektorát práce Prešov ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ § ...čítať ďalej

Poskytovanie informácií - Prešov

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám inšpektorát práce Prešov (ďalej len "IP PO“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na ...čítať ďalej

Pracovné príležitosti - Prešov

Vyhlásené výberové konania nájdete na portáli www.slovensko.sk v časti „Register výberových konaní“ aktuálne výberové konanie: Pracovné príležitosti Prešov

Vydávanie osvedčení a preukazov - Prešov

Na základe rekodifikovaného zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť od 01.07.2013, sa mení systém vydávania osvedčení a preukazov na obsluhu určených pracovných prostriedkov a vykonávanie ...čítať ďalej

Nahlasovanie pracovných úrazov - Prešov

Nahlasovanie pracovných úrazov: V pracovnej dobe (t. j. Po – Pia 7:00 – 14:00 hod.), tel. +421 512850020 Po pracovnej dobe (t. j. po 14:00 hod.), iba pracovných úrazov smrteľných a s ťažkou ujmou na zdraví, tel. +421 907 929 045          Záznam o ...čítať ďalej

Úradné hodiny - Prešov

Podateľňa Poradenstvo Pondelok: 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00 8:00 - 11:00 12:30 - 15:00 PPV Utorok: 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00 8:00 - 11:00 12:30 - 15:00 BOZP Streda: 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00 8:00 - 11:00 ...čítať ďalej

Správy a rozbory

Rámcovým cieľom Inšpektorátu práce Prešov bolo svojou činnosťou prispieť k napĺňaniu štátnej politiky v oblasti ochrany práce. Inšpektoráty práce boli zriadené za účelom presadzovania plnenia právnych ustanovení týkajúcich sa pracovných podmienok a ochrany zamestnancov pri práci, predovšetkým predpisov o pracovnom ...čítať ďalej

Podnety a sťažnosti

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou ...čítať ďalej

Správne poplatky

Upozornenie k správnym poplatkom         Na základe predloženej žiadosti /osobne,emailom,poštou/ o vydanie potvrdenia o neporušení nelegálneho zamestnávania, vydanie osvedčenia a preukazu Vám IP Prešov vydá platobný predpis ktorý môžete uhradiť niekoľkými spôsobmi: na ktoromkoľvek kiosku použitím QR kódu uvedenom v ľavom hornom rohu na platobnom ...čítať ďalej