Inšpektorát práce Prešov

Konštantínova 6 (mapa)
080 01 Prešov
Telefón: +421-51-2850020
Fax: +421-51-7713823
Mail: ip.presov@po.ip.gov.sk

Inšpektoráty práce sú orgány štátnej správy, ktoré sú rozpočtové organizácie.

Sídla a územné obvody inšpektorátov práce sú zhodné so sídlami a územnými obvodmi krajov.

Inšpektorát práce riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný inšpektor práce, ktorého na návrh generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Hlavný inšpektor práce zodpovedá za činnosť inšpektorátu práce generálnemu riaditeľovi Národného inšpektorátu práce.

Hlavné úlohy Inšpektorátu práce sú definované v par.7 ods.3 zákona č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

OZNÁMENIE

Inšpektorát práce Prešov oznamuje, že dňa 29. 05. 2018 z dôvodu plánovanej výjazdovej porady všetkých zamestnancov Inšpektorátu práce Prešov, za účasti zástupcov Národného inšpektorátu práce, nebudú k dispozícii úradné hodiny pre verejnosť a taktiež nebude fungovať ani podateľňa.

Prosíme záujemcov, ktorí plánujú využiť služby podateľne (podanie žiadostí, vyzdvihnutie potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, podanie odvolania a pod.), prípadne tých, ktorí plánujú osobne navštíviť Inšpektorát práce Prešov, aby uvedenú skutočnosť vzali na vedomie a svoje aktivity prispôsobili uvedenej skutočnosti.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Ing. Daniel Hrabko

hlavný inšpektor práce

V čase úradných hodín poskytujeme :

Poradenstvo oblasť pracovnoprávna : tel +421 907 918 701
Poradenstvo oblasť BOZP                   : tel +421 907 918 676