Oznámenie – poskytovanie osobného poradenstva

Inšpektorát práce Nitra oznamuje verejnosti, že dňom 30.6.2020 je ukončené obmedzenie poskytovania poradenstva len telefonickou, resp. písomnou formou, ktoré bolo prijaté z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19. Osobné poradenstvo bude opätovne poskytované v pôvodnom rozsahu tak, ako je uvedené v úradných ...čítať ďalej

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Nitra Sídlo: Jelenecká 49, 950 38 Nitra Inšpektorát práce Nitra ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ § ...čítať ďalej

Poskytovanie informácií - Nitra

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Inšpektorát práce Nitra (ďalej len "IP NR“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na ...čítať ďalej

Vydávanie osvedčení a preukazov - Nitra

Vydávanie osvedčení a preukazov Na základe rekodifikovaného zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť od 01.07.2013, sa mení systém vydávania osvedčení a preukazov na obsluhu ...čítať ďalej

Nahlasovanie pracovných úrazov - Nitra

Nahlasovanie pracovných úrazov: V pracovnej dobe (t. j. Po – Pia 7:00 – 15:00 hod.), tel. +421 37 69 33 809 alebo +421 37 69 33 810 Po pracovnej dobe (t. j. po 15:00 hod.), iba pracovných úrazov smrteľných a s ...čítať ďalej

Úradné hodiny - Nitra

Úradné hodiny pre verejnosť Podateľňa Poradenstvo Pondelok: 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 Utorok: 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 Streda: 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 Štvrtok: 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 Piatok: 8:00 - 15:00 8:00 - ...čítať ďalej

Podnety a sťažnosti

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou ...čítať ďalej