Preskočiť na obsah

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

§ 22 ods. 5 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznámenie možno urobiť: Elektronicky – podatelna.nr@ip.gov.sk Poštou/osobne na adrese – Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra Telefonicky – 037/6933801 Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie

čítať ďalej

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Nitra Sídlo: Jelenecká 49, 950 38 Nitra Inšpektorát práce Nitra ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. pre účely

čítať ďalej

Poskytovanie informácií - Nitra

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Inšpektorát práce Nitra (ďalej len "IP NR“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na IP NR sa riadi zák.č. 211/2000 Z.z. (ďalej len „zákon“) a Smernicou IP NR na zabezpečenie slobodného prístupu k informáciám.

čítať ďalej

Vydávanie osvedčení a preukazov - Nitra

Zmena vo vydávaní preukazov a osvedčení od 1. apríla 2021   Vydávanie osvedčení a preukazov Na základe rekodifikovaného zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť od 01.07.2013, sa mení systém vydávania osvedčení a preukazov na obsluhu určených pracovných prostriedkov a vykonávanie určených pracovných činností ustanovených právnymi

čítať ďalej

Nahlasovanie pracovných úrazov - Nitra

Nahlasovanie pracovných úrazov: V pracovnej dobe (t. j. Po – Pia 7:00 – 15:00 hod.), tel. +421 37 69 33 809 alebo +421 37 69 33 810 Po pracovnej dobe (t. j. po 15:00 hod.), iba pracovných úrazov smrteľných a s ťažkou ujmou na zdraví, tel. +421 907 904 815 Záznam o registrovanom pracovnom úraze Pri vzniku pracovného úrazu je zamestnávateľ

čítať ďalej

Úradné hodiny - Nitra

Úradné hodiny pre verejnosť Podateľňa Poradenstvo Pondelok: 8:00 - 14:00 8:00 - 15:00 Utorok: 8:00 - 14:00 8:00 - 15:00 Streda: 8:00 - 14:00 8:00 - 15:00 Štvrtok: 8:00 - 14:00 8:00 - 15:00 Piatok: 8:00 - 14:00 8:00 - 15:00 Poskytovanie poradenstva v období od 27.12.2023 do 29.12.2023 bude Inšpektorátom práce Nitra poskytované v  v čase od 8:00 do 13:00 hod.

čítať ďalej

Podnety a sťažnosti

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu

čítať ďalej

Informácia o spôsobe úhrady správneho poplatku

Úhrada správneho polatku je možná eKolkom zakúpeným na Slovenskej pošte, a.s.. Zakúpený eKolok  je potrebné priložiť k žiadosti. Nominálne hodnoty eKolkov: Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu - 2,00 € Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo

čítať ďalej