Preskočiť na obsah

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie  fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorým

  • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou a nečinnosťou orgánu verejnej správy,
  • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Podnetom sa rozumie podanie fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorá poukazuje na porušovanie povinností vyplývajúcich z § 2 ods.1  písm a) z. č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov.

Všetky písomné podania prijíma v úradných hodinách podateľňa IP Trnava – kancelária č.803 (tel. 033/5521614).

Informácie týkajúce sa podávania a vybavovania rôznych podnetov a sťažností IP Trnava sa nachádzajú v prílohách.