Preskočiť na obsah

Je možné ustanovenia § 3 ods. 4 v nadväznosti na prílohu č. 1 nariadenia vlády SR č. 286/2004 Z. z. aplikovať na praktické vyučovanie mladistvých žiakov, ktoré je nevyhnutné absolvovať pri ich príprave na budúce povolanie?

Ako zamestnávateľ som povinný zabezpečiť zdravé a bezpečné podmienky pre svojich zamestnancov. Ak tak neučiním, mám problém či už pri výkone inšpekcie práce vo svojej firme, alebo v prípade vzniku pracovného úrazu. Zamestnanci nemajú povinnosť správať sa bezpečne a dodržiavať predpisy, s ktorými boli oboznámení?

Zamestnanci zamestnaní cez agentúru dočasného zamestnávania sa cítia poškodení ohľadom svojich práv. Nemali včas vyplatené mzdy, nie sú vybavení príslušnými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a neboli im poskytnuté informácie o rizikách, ktoré sú na danom pracovisku, kde vykonávajú práce. Navyše majú dojem, že na pracoviskách zamestnávateľa sú aj nelegálne zamestnávané osoby.

Môže si sám bezpečnostný technik podať žiadosť o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v skupine 01.1.?

Na pracoviskách zamestnávateľa došlo k zmene pracovnej zmeny z 8 hodinovej na 12 hodinovú. Je takáto zmena možná v prípade pracovísk so zvýšenou prašnosťou?

Aké sú legislatívne požiadavky na pracovisko s ohľadom na zdravé a bezpečné vybavenie kancelárskych priestorov?

Aké sú legislatívne požiadavky ohľadom posúdenia zdravotnej spôsobilosti v súvislosti s aktualizačnou odbornou prípravou?

Je povinnosťou zamestnancov používať na stavbách ochrannú prilbu počas letných horúčav, kedy jej používanie zhoršuje celkový komfort a zvyšuje pocit horúčavy?

Naša spoločnosť poskytuje zamestnancom v rámci normatívu osobných ochranných pracovných prostriedkov aj hygienické prostriedky (mydlo, ochranné krémy na ruky a tvár, toaletný papier, prípadne iné čistiace prostriedky). Chceli by sme ich poskytovanie nahradiť poskytnutím paušálneho finančného príspevku 2 x ročne. Bude to v súlade s Nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. ?

Reguluje sa na území Slovenskej republiky povolanie elektrikár – opravár elektrických zariadení?

Je možné vyslať do zahraničia rodinného príslušníka, ktorý spĺňa požiadavky § 2a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov?

Aké riziká hrozia slovenskej spoločnosti, u ktorej pracujú štátni príslušníci tretej krajiny na základe vyslania z Poľska?

Som živnostníkom. Môžu mi pri podnikaní vypomáhať moja matka s manželkou? Musím mať s nimi podpísanú nejakú dohodu alebo pracovnú zmluvu?

Musia končiaci študenti vysokej školy druhého stupňa (Mgr., Ing.) dohodu o brigádnickej práci študenta ukončiť ku dňu štátnic? Alebo je tam nejaká tolerancia?

Je možné v období letných prázdnin zamestnať na dohodu o brigádnickej práci študentov fyzickú osobu, ktorá riadne ukončila vyššie odborné štúdium? Má táto osoba v čase od riadneho ukončenia vyššieho odborného štúdia do 31. októbra toho istého kalendárneho roka štatút žiaka strednej školy alebo sa na ňu hľadí ako na končiaceho vysokoškoláka v druhom stupni vysokoškolského štúdia?

Je možné pri uzatváraní dohody o brigádnickej práci študentov doklady požadované Zákonníkom práce nahradiť čestným vyhlásením fyzickej osoby, že spĺňa podmienky podľa § 227 ods. 1 Zákonníka práce?

Žiaci strednej školy a študenti prvého stupňa vysokej školy v končiacich ročníkoch, ktorí pokračujú ďalej v štúdiu, majú platný štatút študenta do 31. októbra. Musia tieto osoby pri zamestnaní sa na dohodu o brigádnickej práci študentov počas letných prázdnin predložiť doklad o riadnom ukončení štúdia? Nepostačuje na účely preukázania štatútu žiaka alebo študenta predloženie potvrdenia o tom, že sa hlásia na ďalšie štúdium?

Ak fyzická osoba v čase od riadneho ukončenia štúdia na strednej škole do 31. októbra toho istého kalendárneho roka alebo v čase od riadneho ukončenia štúdia v dennej forme vysokoškolského štúdia prvého stupňa do 31. októbra toho istého kalendárneho roka sa prihlási na úrade práce, môže pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov? A čo v prípade, ak si táto osoba nájde trvalý pracovný pomer? Môže do 31. októbra pracovať na dohodu o brigádnickej práci študentov?

Žiaci strednej školy a študenti prvého stupňa vysokej školy v končiacich ročníkoch majú podľa Zákonníka práce platný štatút študenta do 31. októbra aj napriek tomu, že školu ukončia skôr a nepokračujú ďalej v štúdiu. Musia pri zamestnaní sa na dohodu o brigádnickej práci študentov počas letných prázdnin predložiť namiesto potvrdenia o návšteve školy výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo vysvedčenie o štátnych skúškach? A čo v prípade, ak napr. po vykonaní štátnej skúšky ešte diplom a vysvedčenie neobdržali, ale im budú vydané až na promóciách?

Môže zamestnávateľ obmedziť poskytnutie voľna po odbere krvi? Čo ak nebudem môcť darovať krv, mám nárok na voľno?

Pracoval som na dohodu o vykonaní práce. V deň ukončenia dohody mi zamestnávateľ nechcel vydať zápočtový list. Aké doklady mi musí zamestnávateľ pri ukončení dohody vydať?

Aké náklady si môže zamestnávateľ žiadať od zamestnanca pri zvyšovaní kvalifikácie, ak nezotrvá u neho počas celej dohodnutej doby?

Zamestnávateľ poskytuje stravu vo svojej jedálni zamestnancom, ktorí majú rannú zmenu, ale zamestnancom, ktorí majú nočnú zmenu, dáva stravné lístky, ktoré majú vyššiu hodnotu ako strava poskytovaná zamestnancom v jedálni. Je takéto poskytovania stravovania diskriminačné pre zamestnancov v rannej zmene?

Chcela by som sa opýtať, či sa dá inzerát, v ktorom je uvedené, že zamestnávateľ hľadá iba ženu alebo muža na určitú pracovnú pozíciu, považovať za diskriminačný?

Môže mi dať zamestnávateľ výpoveď v čase, ak som tehotná, ale v čase doručenia výpovede som ešte nemala potvrdenie o tehotenstve? Až týždeň po doručení výpovede mi lekár potvrdil tehotenstvo. Ako sa mám proti výpovedi brániť?

Môže zamestnávateľ v práci nainštalovať kamery so zvukovým záznamom bez toho, aby o tom vedeli zamestnanci a na základe odpočúvania dať zamestnancom následne výpoveď?

Môže mi zamestnávateľ preplatiť len pol dňa návštevy u lekára, ak som mal celodennú prekážku v práci?

Vzťahujú sa záväzky z kolektívnej zmluvy uzavretej u užívateľského zamestnávateľa aj na agentúrneho zamestnanca?

Zamestnávateľ rozvrhuje mame prácu na šesť dní v týždni po sedem hodín, pričom jej neumožňuje čerpať ani 30-minútovú prestávku na odpočinok. Postupuje správne?

Pracujem ako predavačka. Musím si nadpracovať deň sviatku, ak som kvôli zákazu maloobchodného predaja v tento deň nepracovala?