Prostredníctvom tohto webového rozhrania je možné podať podnet na výkon kontroly zo strany miestne príslušného inšpektorátu práce v rozsahu kompetencií vyplývajúcich z príslušných predpisov (najmä ust. § 2 ods. 1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Pokiaľ na vybavenie podnetu nie je vecne príslušný inšpektorát práce, tento ho postúpi vecne príslušnému orgánu verejnej správy na priame vybavenie, o čom informuje podávateľa.

Je nutné rozlišovať medzi sťažnosťou a iným podaním – podnetom. Sťažnosti upravuje osobitný predpis – zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z., ktorý sa však nevzťahuje na podnety.“

Podrobnosti k podávaniu podnetov a sťažností nájdete tu.

Podať PODNET