Preskočiť na obsah

Upozornenie k plateniu správnych poplatkov

Platenie správnych poplatkov Zoznam služieb vyberaných poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov     Číslo položky Suma Elektronická suma 1 Položka 2092 (Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania) Vyhotovenie   odpisu     (fotokópie),   výpisu   alebo     písomnej     informácie   z     úradných   kníh,   úradných     záznamov,     evidencií,   registrov     listín   a   zo  

čítať ďalej

Vydávanie potvrdení o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

Informácie k žiadosti o vydanie potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania V súlade s ust. § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Inšpektorát práce Trenčín vydáva na požiadanie na účely štátnej pomoci a na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní potvrdenie o tom, že

čítať ďalej