Preskočiť na obsah

Upozornenie k plateniu správnych poplatkov

Platenie správnych poplatkov Zoznam služieb vybraných poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov   Číslo položky Suma Elektronická suma 1 Položka 2092 (Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania) Vyhotovenie   odpisu   (fotokópie),   výpisu   alebo   písomnej      informácie   z   úradných   kníh,   úradných   záznamov,      evidencií,   registrov   listín   a   zo   spisov   alebo   súkromných      spisov   v   úradnej   úschove,   za   každú   aj   začatú   stranu

čítať ďalej

Vydávanie potvrdení o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

Informácie k žiadosti o vydanie potvrdenia, že nebola uložená právoplatná pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania V súlade s ust.  § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Inšpektorát práce Trenčín vydáva na požiadanie na účely štátnej pomoci a na účely preukázania splnenia podmienok účasti

čítať ďalej