Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Trenčín

Hodžova 36 ( Mapa )
911 01 Trenčín
Telefón : +421 32 7441 653
Fax:
Mail: ip.trencin@tn.ip.gov.sk

Inšpektoráty práce sú orgány štátnej správy, ktoré sú rozpočtové organizácie.
Sídla a územné obvody inšpektorátov práce sú zhodné so sídlami a územnými obvodmi krajov.

Inšpektorát práce riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný inšpektor práce, ktorého na návrh
generálneho riaditeľa Národného inšpektoráru práce vymenúva a odvoláva minister práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Hlavný inšpektor práce zodpovedá za činnosť inšpektorátu práce generálnemu riaditeľovi
Národného inšpektorátu práce.

Hlavné úlohy Inšpektorátu práce sú definované v par.7 ods.3 zákona č.125/2006 Z.z. o inšpekcii
práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.