Preskočiť na obsah

Na základe rekodifikovaného zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť od 01.07.2013, sa mení systém vydávania osvedčení a preukazov na obsluhu určených pracovných prostriedkov a vykonávanie určených pracovných činností ustanovených právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ich prevádzke, ktoré vydávajú inšpektoráty práce..

Podľa § 16 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona môže fyzická osoba obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej len „preukaz“) alebo platného osvedčenia na vykonávanie činnosti (ďalej len „osvedčenie“) vydaného príslušným inšpektorátom práce, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. a) až g), i) až k) a m) zákona.

Podmienkou na vydanie preukazu a osvedčenia v zmysle §16 ods. 2 zákona je:

 • vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
  pri práci neustanovujú inak,
 • vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia
  pri práci,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe
  č. 1a zákona,
 • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie
  bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • overenie odborných vedomostí.Preukaz a osvedčenie sa vydáva na základe písomnej žiadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a činnosť, na ktorú žiada vydať preukaz a osvedčenie. Fyzická osoba k žiadosti priloží doklady, ktorými preukáže splnenie podmienok podľa § 16 ods. 2 písm. a) až c) zákona a potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Žiadosti o vydanie osvedčení alebo preukazov je potrebné zasielať na príslušný inšpektorát práce vo forme priloženého vzoru.
  Vydávanie osvedčení a preukazov, alebo ich duplikátov je spoplatnené jednotnou sumou o výške 5 €, ktorú žiadatelia musia uhradiť. Bližšie info v časti „Správne poplatky“
  Žiadosť a všetky predkladané doklady musia byť v originálnom vyhotovení, prípadne vo forme overeného odpisu alebo výpisu, alebo vo forme úradne overenej kópie dokladu.