Preskočiť na obsah

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Inšpektorát práce Trenčín (ďalej len „IP TN“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na IP TN  sa riadi zákonom č. 211/2000 Z.z. (ďalej len „zákon“)  a Smernicou IP TN na zabezpečenie slobodného prístupu k informáciám. Informácie o postupe pri aplikácii zákona , spôsob zriadenia IP TN, jeho právomoci, kompetencie a stručný popis organizačnej štruktúry, prehľad predpisov podľa ktorých IP TN koná a rozhoduje, sadzobník poplatkov a opravné prostriedky   sú voľne prístupné  na webovej stránke IP TN a zároveň vo vestibule budovy sídla IP TN  na Hodžovej 36 v Trenčíne.

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ako aj zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom, zákon č. 628/2005 Z. z., zákon č. 477/2008 Z.z.  ktorým sa menia a dopĺňajú  zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike a zákon č. 207/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000Z. z. nájdete na  stránke: https://jaspi.justice.gov.sk

Žiadosti o poskytnutie informáci  prijíma v úradných hodinách podateľňa  IP Trenčín –   2. poschodie  (tel: 032/7441  646).