Preskočiť na obsah

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým
• sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
• poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Podnetom sa rozumie podanie fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorá poukazuje na porušovanie povinností vyplývajúcich z § 2 ods. 1 písm. a) z. č. 125/2006 Z. z.  o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všetky písomné podania prijíma v úradných hodinách podateľňa IP Trenčín – kancelária č. 17 na 1. poschodí (tel: 032/7441 646).

Informácie týkajúce sa podávania a vybavovania rôznych podnetov a sťažností IP Trenčín sa nachádzajú v nasledovných prílohách: