Preskočiť na obsah

V zmysle § 34 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu do dovŕšenia 15 rokov veku uzatvára so športovou organizáciou za športovca jeho zákonný zástupca.

Pri uzavretí zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Povolenie možno vydať, len ak vykonávanie športu neohrozí zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj alebo školskú dochádzku športovca. V povolení sa určia podmienky vykonávania športu.

Vykonávanie športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky povoľuje na žiadosť športovej organizácie príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom verejného zdravotníctva.

V žiadosti športovej organizácie je potrebné uviesť:

  1. údaje o športovej organizácii
  2. údaje o maloletom športovcovi osobe
  3. údaje o zákonnom zástupcovi maloletého športovca
  4. druh vykonávaného športu
  5. časový rozsah vykonávania športu
  6. miesto pravidelného vykonávania športu.

K žiadosti je potrebné doložiť:

  • súhlas zákonného zástupcu maloletého športovca
  • posúdenie zdravotnej spôsobilosti maloletého športovca (§ 30e zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
  • posúdenie nebezpečenstiev a rizík spojených s vykonávaním športu maloletým športovcom
  • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

Príslušný inšpektorát práce po doručení žiadosti požiada o stanovisko príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a pred vydaním povolenia skontroluje, či športová organizácia prijala potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci maloletého športovca na mieste pravidelného vykonávania športu.

V prípade splnenia podmienok  príslušný inšpektorát práce vydá osobitný doklad – povolenie na vykonávanie športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky.

Podmienky vykonávania športu maloletým športovcom a povinnosti športovej organizácie sú uvedené na rube tohto povolenia.

Ak však nebudú splnené podmienky na vydanie povolenia, inšpektorát práce vydá rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vydanie povolenia v plnom súlade s ustanoveniami správneho poriadku.

Ak podmienky povolenia nie sú dodržiavané, príslušný inšpektorát práce povolenie odoberie.