Preskočiť na obsah

Informovanie podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov

Informovanie podľa GDPR a nového zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., účinného od 25.5.2018

Prevádzkovateľ: INŠPEKTORÁT PRÁCE KOŠICE,
so sídlom Masarykova 10, 040 01 Košice, IČO: 00166383,

spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. dotknutých osôb) v informačných systémoch osobných údajov na právnom základe. Prevádzkovateľ osobné údaje dotknutých osôb nezverejňuje, neuskutočňuje prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií. Osobné údaje poskytuje len tretím stranám na základe platných právnych predpisov a samotným dotknutým osobám. Všetci zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb, sú riadne poverení a poučení o bezpečnom spracúvaní údajov ako aj o povinnosti mlčanlivosti. Dotknuté osoby majú okrem práva na výmaz svojich osobných údajov aj právo na zmenu/opravu svojich osobných údajov, právo na prístup k svojim údajom a právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

Kontaktné údaje:
Telefón: +421-55-6002301
E-mail: ip.ke@ip.gov.sk