Preskočiť na obsah

Potvrdenie o neporušovaní zákazu nelegálneho zamestnávania

Nelegálne zamestnávanie podľa ustanovenia § 2 zákona č. 82/2005 Z .z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu

  • fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah podľa osobitného predpisu,
  • fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah podľa osobitného predpisu a nesplnila oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni podľa osobitného predpisu alebo
  • cudzinca, ktorý nemá povolenie na prechodný pobyt na účely zamestnania a povolenie na zamestnanie, ak to vyžaduje osobitný predpis a ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak

Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva prácu fyzickej osoby a nemá s ňou založený právny vzťah podľa osobitného predpisu.

Na účely tohto zákona sa za nelegálne zamestnávanie považuje aj sprostredkovanie zamestnania spôsobom, ktorý nie je v súlade s osobitným predpisom.
Zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania.
Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania sa vydáva na základe predloženej správne vypísanej žiadosti podľa priloženého vzoru a v súlade s vydanými informáciami pre žiadateľa.

Kontaktná osoba: Jusková Stella   055/6002310   ip.kosice@ke.ip.gov.sk