Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Košice podľa § 7 ods. 3 písm. d) bodu 2 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 11 ods. 4 a 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov začína konanie o povolení na výkon ľahkých prác fyzickou osobou vo veku do 15 rokov, alebo fyzickou osobou staršou ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky (maloletá osoba), na základe doručenej žiadosti od zamestnávateľa. V žiadosti zamestnávateľa je potrebné uviesť:

 1. údaje o zamestnávateľovi, (názov, sídlo, IČO, telefón, e – mail)
 2. údaje o maloletej osobe, (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko)
 3. údaje o zákonnom zástupcovi maloletej osoby, (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko)
 4. popis činnosti, ktorú bude maloletá osoba vykonávať,
 5. časový rozsah výkonu práce,
 6. miesto výkonu práce.

K žiadosti je potrebné doložiť:

 1. súhlas zákonného zástupcu maloletej osoby,
 2. posúdenie zdravotnej spôsobilosti maloletej osoby
 3. posúdenie nebezpečenstiev a rizík spojených s prácou maloletej osoby,
 4. potvrdenie o zaplatení správneho poplatku. (20,-€)

Doručiť:

 • Prevziať osobne
 • Zaslať poštou