Preskočiť na obsah

Zmena vo vydávaní preukazov a osvedčení od 1. apríla 2021

 

Vydávanie osvedčení a preukazov

Na základe rekodifikovaného zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť od 01.07.2013, sa mení systém vydávania osvedčení a preukazov na obsluhu určených pracovných prostriedkov a vykonávanie určených pracovných činností ustanovených právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ich prevádzke, ktoré vydávajú inšpektoráty práce.

Podľa § 16 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona môže fyzická osoba obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej len „preukaz“) alebo platného osvedčenia na vykonávanie činnosti (ďalej len „osvedčenie“) vydaného príslušným inšpektorátom práce, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. a) až g), i) až k) a m) zákona.

Podmienkou na vydanie preukazu a osvedčenia v zmysle §16 ods. 2 zákona je:

  1. a) vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
  2. b) vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  3. c) zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe  č. 1a zákona,
  4. d) absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  5. e) overenie odborných vedomostí.

 

Preukaz a osvedčenie sa vydáva na základe písomnej žiadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a činnosť, na ktorú žiada vydať preukaz a osvedčenie. Fyzická osoba k žiadosti priloží doklady, ktorými preukáže splnenie podmienok podľa § 16 ods. 2 písm. a) až c) zákona a potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Žiadosti o vydanie osvedčení alebo preukazov je potrebné zasielať na príslušný inšpektorát práce vo forme priloženého vzoru.

Vydávanie osvedčení a preukazov, alebo ich duplikátov je spoplatnené jednotnou sumou o výške 5 €, ktorú žiadatelia musia uhradiť vo forme kolkovej známky nominálnej hodnoty 5 € a priložiť k žiadosti.

Žiadosť a všetky predkladané doklady musia byť v originálnom vyhotovení, prípadne vo forme overeného odpisu alebo výpisu, alebo vo forme úradne overenej kópie dokladu.

Usmernenie k vydaniu osvedčenia podľa §24 EZ

K vydaniu osvedčenia §24 EZ je potrebné vydokladovať prax v zmysle §24 ods.1 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia:

Odborná prax na elektrických zariadeniach sa preukazuje:

  • potvrdenie, že žiadateľ pracoval na elektrických zariadeniach príslušného napätia a triedy objektu,
  • pracovná zmluva s opisom činností ak vykonával odbornú prax ako zamestnanec zamestnávateľa,
  • doklad o odbornej spôsobilosti, od ktorého sa začala rátať prax na elektrických zariadeniach (osvedčenie platné v čase vykonávanej praxe),
  • pri fyzických osobách, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, sa musí  vydokladovať dodávateľský spôsob výkonu odbornej praxe,Pozn.1  Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením.

 

Zmena vo vydávaní preukazov a osvedčení od 1. apríla 2021

Prílohy