Preskočiť na obsah

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

  • 22 ods. 5

zákona č. 54/2019 Z. z.

o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Oznámenie možno urobiť:

Elektronicky – podatelna.nr@ip.gov.sk

Poštou/osobne na adrese – Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra

Telefonicky – 037/6933801

 

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a teda úradu, prokuratúre alebo správnemu orgánu príslušnému na konanie o správnom delikte alebo zamestnávateľovi;

Oznamovateľom je aj ten, kto v dobrej viere, teda ten, kto je presvedčený o pravdivosti svojich zistení:

  1. urobí oznámenie a koho pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa skončil, ak sa dozvedel informácie o protispoločenskej činnosti počas tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo aj iného vzťahu ako je napríklad dobrovoľnícka činnosť, stáž, činnosť SZČO na základe zmluvy a pod.,
  2. urobí oznámenie a jeho pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedel informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
  3. urobil oznámenie anonymne a jeho totožnosť bola odhalená,
  4. zverejnil informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedel počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov a jeho pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu.

Oznamovateľ si však môže uplatňovať ochranu, len ak informácie zverejní z dôvodu, že:

4a. urobil oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebol oboznámený s výsledkom preverenia oznámenia alebo neboli prijaté vhodné opatrenia a následne urobil takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,

4b. urobil oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebol v primeranej lehote oboznámený so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,

 

 

4c. je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo

4d. je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení. Ide teda o prípady, kde je zjavný konflikt záujmov a nie je rozumný predpoklad, že by to inštitúcia vyriešila objektívne a nestranne.

 

Inšpektorát práce Nitra bezodkladne, najneskôr do siedmich dní od prijatia oznámenia, oznamovateľovi potvrdí prijatie oznámenia; to neplatí, ak oznamovateľ uvedie, že na potvrdení prijatia oznámenia netrvá. Orgán príslušný na prijatie oznámenia nepotvrdí prijatie oznámenia, ak sa dôvodne domnieva, že potvrdenie prijatia oznámenia môže ohroziť ochranu totožnosti oznamovateľa.

V podmienkach Inšpektorátu práce Nitra sú všetky prijaté oznámenia registrované v registratúrnom systéme, ku ktorému majú prístup výlučne osoby, ktoré sa podieľajú na ich prijatí a vybavení. Oznámenia, ktoré sú podľa obsahu podnetom na výkon inšpekcie práce, v ktorom oznamovateľ poukazuje na závažnú protispoločenskú činnosť  sú vybavované v režime zákona č. 125/2006 Z.z.  o  inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Inšpektor práce, ktorému bude podnet pridelený na vybavenie a v ktorom oznamovateľ žiada o poskytnutie ochrany, bezodkladne začne výkon inšpekcie práce u zamestnávateľa za účelom preverenia skutočností, na ktoré oznamovateľ poukazuje vo svojom oznámení,. t.j. či sa jedná o závažnú protispoločenskú činnosť. Inšpektor práce dbá na dodržiavanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa ako aj o tom, že podal podnet na výkon inšpekcie práce. V prípade, že oznámenie prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti, takéto podanie je považované za kvalifikované oznámenie, na základe ktorého bude oznamovateľovi bezodkladne poskytnutá ochrana podľa § 7 zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 54/2019 Z.z.). O poskytnutí ochrany bude oznamovateľ písomne informovaný zo strany inšpektorátu práce, pričom zároveň bude informovaný zamestnávateľ oznamovateľa a Úrad na ochranu oznamovateľov. Po ukončení výkonu inšpekcie práce bude oznamovateľ písomne informovaný o jej výsledku.

 

Poskytnutie ochrany v rámci trestného konania: žiadosť (náležitosti žiadosti sú uvedené v § 3 ods. 2 zákona č. 54/2019 Z.z.) o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom môže podať oznamovateľ súčasne s oznámením, alebo počas trestného konania a to prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice. Oznamovateľ môže namiesto ochrany podľa § 7 zákona požiadať prokurátora o vydanie písomného potvrdenia o tom, že urobil kvalifikované oznámenie.

Poskytnutie ochrany v rámci konania o správnom delikte: žiadosť (náležitosti žiadosti sú uvedené v § 5 ods. 2 zákona č. 54/2019 Z.z.) o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom môže podať oznamovateľ súčasne s oznámením, alebo počas konania o správnom delikte a to písomne alebo ústne do zápisnice orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte. Oznamovateľ môže namiesto ochrany podľa § 7 zákona požiadať správny orgán o vydanie písomného potvrdenia o tom, že urobil kvalifikované oznámenie.

Oznamovatelia môžu pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti požiadať inšpektorát práce, ktorý je príslušný oznámenie prešetriť, o tzv. status chráneného oznamovateľa. Žiadosť (náležitosti žiadosti sú uvedené v § 5 ods. 2 zákona č. 54/2019 Z.z.) o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je správnym deliktom môže podať oznamovateľ súčasne s oznámením, alebo počas konania o správnom delikte a to písomne alebo ústne do zápisnice orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte. Oznamovateľ môže namiesto ochrany podľa § 7 zákona požiadať správny orgán o vydanie písomného potvrdenia o tom, že urobil kvalifikované oznámenie.

Zákon o ochrane oznamovateľov poskytuje oznamovateľom aj možnosť požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov o tzv. následnú ochranu, ktorá spočíva v pozastavení účinnosti už vykonaného pracovnoprávneho úkonu zamestnávateľa voči oznamovateľovi. Oznamovateľ musí podať žiadosť v lehote do 15 dní odo dňa, keď sa o takomto pracovnoprávnom úkone dozvedel. Rozdiel od udelenia tzv. statusu chráneného oznamovateľa spočíva aj v tom, že žiadosť o pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu nie je viazaná na oznámenie závažnej protispoločenskej činnosti podľa § 2 písm. d) zákona č. 54/2019 Z.z., ale môže ísť napríklad aj o oznámenie doručené zodpovednej osobe zamestnávateľa v rámci vnútorného systému prijímania a preverovania oznámení (§ 10 ods. 1 zákona o ochrane oznamovateľov). Ak úrad pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu, oznamovateľ môže do 30 dní zákonnosť takéhoto úkonu namietať na súde (§12). Oznamovateľ má zároveň možnosť požiadať o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci Centrum právnej pomoci. V týchto prípadoch má oznamovateľ nárok na právnu pomoc aj keď nespĺňa kritérium materiálnej núdze.

Úrad na ochranu oznamovateľov v zmysle ust. § 13 ods. 6 písm. g) zákona č. 54/2019 Z.z. poskytuje poradenstvo a konzultácie v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Oznamovatelia sa môžu obrátiť na úrad na bezplatnej infolinke 0800 221 213.

Ochrany sa môžu domáhať aj na iné osoby, ak čelia odvetám v súvislosti podaním oznámenia, ktoré podal niekto iný. Môže ísť o:

  1. a) blízku osobu oznamovateľa,
  2. b) fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorú oznamovateľ ovláda, v ktorej má účasť, v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť,
  3. c) fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby,
  4. d) osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením, a
  5. e) zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby.

Ak sú tieto osoby presvedčené, že napr. výpoveď alebo iný pracovnoprávny úkon, ktorý voči nim vykonal zamestnávateľ, je postihom za podané oznámenie (a oni sú príbuzní oznamovateľa alebo oznamovateľovi poskytli pomoc) môžu zároveň požiadať úrad na ochranu oznamovateľov o pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu. (viď vyššie). Môžu sa tiež obrátiť na súd a žiadať nápravu alebo náhradu nemajetkovej ujmy.

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa osobitného predpisu: https://www.ip.gov.sk/oou-nr/