Preskočiť na obsah

Nahlasovanie pracovných úrazov:

 • V pracovnej dobe (t. j. Po – Pia 7:00 – 15:00 hod.),
  • tel. +421 37 69 33 809 alebo +421 37 69 33 810
 • Po pracovnej dobe (t. j. po 15:00 hod.), iba pracovných úrazov smrteľných a s ťažkou ujmou na zdraví,
  • tel. +421 907 904 815

Záznam o registrovanom pracovnom úraze

Pri vzniku pracovného úrazu je zamestnávateľ povinný podľa § 17 ods. 4 zákona č 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov registrovať pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni, ťažká ujma na zdraví, alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu ( ďalej len registrovaný pracovný úraz) a rešpektovať najmä:

 • podľa ods. 4 písm. b): spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze najneskôr do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedel, že ide o registrovaný pracovný úraz,
 • podľa ods. 5 písm. a) 3 : po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik pracovného úrazu príslušnému inšpektorátu práce, ak ide o úraz s ťažkou ujmou na zdraví alebo úraz s následkom smrti,
 • podľa ods. 7 písm. a) 1 : zaslať záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa dozvedel, že ide o registrovaný pracovný úraz, príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru.

Vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze ustanovuje vyhláška č. 500/2006 Z. z. v prílohe.

Záznam_RPU             ………………………………………………………………………………………………………………………………..     

Povinnosti  zamestnávateľa pri oznamovaní závažného pracovného úrazu inšpektorátu práce

Ak sa zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním stane pracovný úraz, je to veľmi nepríjemná udalosť nielen pre zraneného zamestnanca ale aj pre jeho zamestnávateľa. Situácia je pre obe strany ešte horšia, ak je poškodenie zdravia výrazné a  pracovný úraz potom charakterizujeme ako závažný.

Závažný pracovný úraz je pracovný úraz, ktorým bola zamestnancovi spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví.

Z uvedenej udalosti vyplývajú pre zamestnávateľa viaceré zásadné povinnosti, pričom jednou z najdôležitejších je oznámenie vzniku tohto úrazu príslušnému inšpektorátu práce, tak ako to stanovuje § 17 ods. 5 písm. a) bod 3 vyššie uvedeného predpisu:

Zamestnávateľ je povinný po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik závažného pracovného úrazu príslušnému inšpektorátu práce.

V tejto súvislosti je potrebné správne určiť, ktorý inšpektorát práce je pre tieto účely príslušný prijať oznámenie o vzniku závažného pracovného úrazu.

Príslušným inšpektorátom je inšpektorát práce, v ktorého územnom obvode sa pracovný úraz stal.

(v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov  sídla a územné obvody inšpektorátov práce sú zhodné so sídlami a územnými obvodmi krajov).

Dôležité je tiež oznámenie všetkých podstatných informácií, ktoré príslušný inšpektorát práce pre tieto účely potrebuje.

Údaje potrebné pre inšpektorát práce pri oznámení závažného pracovného úrazu:

 1. Meno a priezvisko poškodeného
 2. Dátum narodenia poškodeného
 3. Pracovné zaradenie poškodeného
 4. Zamestnávateľ poškodeného
 5. IČO zamestnávateľa
 6. Dátum a hodina úrazu
 7. Dátum úmrtia poškodeného
 8. Miesto úrazu
 9. Popis úrazového deja (ako došlo k pracovnému úrazu, čo bolo zdrojom úrazu – čo úraz spôsobilo)
 10. Pri dopravných nehodách:
 • druh dopravného prostriedku
 • zranená osoba: vodič, spolujazdec, iná osoba
 1. Meno, priezvisko, funkcia, resp. subjekt, ktorý hlási predmetný pracovný úraz a jeho telefónne číslo

……………………………………………………………………………………………………..

Pre lepšiu orientáciu v uvedenej problematike ešte na záver uvádzame dve užitočné definície zo Zákonníka práce, ktoré by mal každý zamestnávateľ poznať:

Čo je pracovný úraz ?

Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov.

Čo nie je pracovný úraz ?

Pracovný úraz nie je úraz, ktorý zamestnanec utrpel na ceste do zamestnania a späť.

Prílohy