Preskočiť na obsah

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým

  • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
  • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Podľa ustanovenia § 4 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré:

  • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha
  • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom
  • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, alebo
  • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu

Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je ani podanie:

  • orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy
  • osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci

Podnetom sa rozumie podanie fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorá poukazuje na porušovanie povinností vyplývajúcich z § 2 ods. 1 písm. a) z. č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podnet je možné podať osobne, písomne, telefonicky, prípadne elektronickou poštou na adresu ip.nitra@nr.ip.gov.sk

Všetky písomné podania prijíma v úradných hodinách podateľňa IP Nitra – Jelenecká 49, 950 38 Nitra.

Informácie týkajúce sa podávania a vybavovania rôznych podnetov a sťažností IP Nitra sa nachádzajú v nasledovných prílohách: