Preskočiť na obsah

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Nitra

Sídlo: Jelenecká 49, 950 38 Nitra

Inšpektorát práce Nitra ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk

Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. pre účely ochrany osobných údajov „dotknutých osôb“), ktoré získava jednak priamo od nich alebo nepriamo od iných subjektov.

V prípade priameho získavania osobných údajov má prevádzkovateľ povinnosť informovať dotknutú osobu o spracúvaní jej osobných údajov najneskôr pri samotnom získavaní (preukázateľne, primeraným spôsobom, jednoducho, zrozumiteľne).

V druhom prípade postupuje podľa čl. 14, resp. § 20 zákona č. 18/2018 Z. z.

Takže pri realizácii úloh a povinností prevádzkovateľa, tento získava osobné údaje dotknutých osôb priamo od nich, alebo ich získava od tretích strán (napr. od zamestnávateľa, u ktorého prevádzkovateľ vykonáva kontrolu, alebo od subjektov poskytujúcich súčinnosť a pod.).

Na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb, ktoré prevádzkovateľ získal pri plnení svojich úloh a povinností od tretích strán, sa pre plnenie povinnosti transparentne informovať dotknuté osoby vzťahujú výnimky podľa čl. 14 ods. 5 GDPR, resp. § 20 ods. 5 zákona č. 18/2018 Z. z. Ide najmä o spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb pri vykonávaní kontrolnej činnosti prevádzkovateľa, tiež o spracúvanie v rámci plnenia povinností prevádzkovateľa ako zamestnávateľa, ak ide o dotknuté osoby, ktoré sú rodinnými príslušníkmi zamestnanca prevádzkovateľa alebo jemu blízkou osobou.

Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva na základe osobitných právnych predpisov, ich neposkytnutie by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie úloh a povinností úradu.

 Zásady ochrany osobných údajov:

 • Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených tretích strán, ak to vyplýva z osobitných právnych predpisov (napr. orgánom činným v trestnom konaní, polícii, súdu, dozorujúcim a kontrolným orgánom).
 • Ďalšími príjemcami sú samotné dotknuté osoby (pri uplatňovaní práv dotknutých osôb).
 • Osobné údaje sú uchovávané bezpečne a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu ich spracúvania. Prístup k nim majú len poverené oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré sú riadne poučené a spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.
 • Na uchovávanie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s interným predpisom: Registratúrnym plánom.
 • Osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami. Zo zálohových úložísk budú úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.
 • Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.
 • Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Právny základ spracúvania osobných údajov:  

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú v súlade s týmito predpismi bližšie stanovené prevádzkovateľom.

Dotknuté osoby v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov majú práva (tzv. práva dotknutých osôb), ktoré si uplatňujú u prevádzkovateľa:

 • Právo na prístup – dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako osobné údaje prevádzkovateľ používa. Vo väčšine prípadov budú osobné údaje dotknutým osobám poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujú iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadajú elektronickými prostriedkami, budú poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 • Právo na opravu – prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať presnosť, úplnosť a aktuálnosť spracúvaných osobných údajov, ktoré má o dotknutých osobách k dispozícii. Ak si dotknutá osoba myslí, že údaje, ktorými disponuje prevádzkovateľ sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má požiadať prevádzkovateľa, aby tieto upravil, aktualizoval alebo doplnil.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie osobných údajov, napr. v prípade, ak osobné údaje viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Právo však prevádzkovateľ posúdi z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napr. prevádzkovateľ môže mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebude môcť žiadosti vyhovieť.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností dotknutá osoba je oprávnená prevádzkovateľa požiadať, aby prestal používať jej osobné údaje. Napr. prípady, keď si dotknutá osoba myslí, že jej osobné údaje, môžu byť nepresné alebo keď si myslí, že jej osobné údaje prevádzkovateľ už nepotrebuje využívať.
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností má dotknutá osoba právo požiadať prevádzkovateľa o prenos osobných údajov na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Právo na prenosnosť sa týka len osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ získal na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou.
 • Právo namietať – dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a dotknutá osoba podá námietku, prevádzkovateľ nebude osobné údaje ďalej spracúvať.
 • Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môže odvolať písomne alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ na jeho základe o dotknutých osobách spracúval.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Žiadosť a námietky dotknutej osoby je možné zasielať na korešpondenčnú adresu Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 950 38 Nitra alebo na emailovú adresu: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk