Preskočiť na obsah

Podľa ustanovenia § 150 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, ako aj zástupcovia zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere u zamestnávateľa, u ktorého kontrolnou činnosťou podľa § 239 zistili porušenie pracovnoprávnych predpisov, môžu podať podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce.

Podnetom sa rozumie podanie fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorá poukazuje na porušovanie povinností vyplývajúcich z § 2 ods. 1 písm. a) z. č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Najčastejšie teda ide o porušovanie predpisov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce, sociálnej legislatívy v doprave alebo záväzkov z kolektívnych zmlúv.

Podnet je možné podať

 • osobne v úradných hodinách na podateľni Inšpektorátu práce Žilina – kancelária č. 13 na 2. poschodí;
 • telefonicky na číslo 041/5059 113;
 • elektronickou poštou na adresu ip.zilina@za.ip.gov.sk;
 • písomne poštou na podateľňu Inšpektorátu práce Žilina – Hlavná 2, 010 09 Žilina.

Inšpektorát práce Žilina podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov prijíma, eviduje, vybavuje a kontroluje vybavovanie sťažností. Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým

 • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy;
 • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Podľa ustanovenia § 4 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov sťažnosťou podľa tohto zákona nie je podanie, ktoré:

 • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu;
 • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom;
 • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu;
 • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa osobitného predpisu;
 • smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu alebo
 • obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa osobitného predpisu.

Sťažnosťou podľa tohto zákona nie je ani podanie:

 • orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy;
 • osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

Sťažnosťou nie je podanie, ktoré Inšpektorát práce Žilina vybavuje podľa § 4 ods. 1, písm. c) v rámci inšpekcie práce ako podnet.


Informácie týkajúce sa podávania a vybavovania rôznych podnetov a sťažností sa nachádzajú v nasledovných prílohách.