Preskočiť na obsah

Povolenia na výkon športu maloletým športovcom

Inšpektorát práce podľa ust. § 7 ods.3 písm. d) bod 3 zákona č.125/2006 Z. z. vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie športu fyzickou osobou podľa ustanovenia § 34 ods.6 zákona č.440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povolenie na vykonávanie ...čítať ďalej

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Žilina Sídlo: Hlavná 2, 010 09 Žilina Inšpektorát práce Žilina ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ ...čítať ďalej

Poskytovanie informácií - Žilina

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám inšpektorát práce Žilina (ďalej len "IP ZA“) sprístupňuje a zverejňuje len tie informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií ...čítať ďalej

Vydávanie osvedčení a preukazov - Žilina

Vydávanie osvedčení a preukazov Dňa 01. 04. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 73/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom ...čítať ďalej

Nahlasovanie pracovných úrazov - Žilina

V pracovnej dobe (t. j. Po – Pia 7:00 – 15:00 hod.), tel. +421-41-5059 119, +421-41-5059 113 Po pracovnej dobe (t. j. po 15:00 hod.), iba pracovných úrazov smrteľných a s ťažkou ujmou na zdraví, tel. +421 907 982 450, ...čítať ďalej

Rozbor pracovných úrazov

Inšpektorát práce Žilina v rámci svojej činnosti vypracováva  rozbory  pracovnej  úrazovosti, ktoré sú podkladom  pre celoslovenskú  štatistiku  a zároveň  slúžia aj  pre plánovanie  preventívnych  činností pre nasledujúce obdobia. V prílohe sa nachádzajú príslušné správy za jednotlivé obdobia.

Podnety a sťažnosti

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou ...čítať ďalej

Správne poplatky

Správny poplatok je možné zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov: zakúpením  e- kolku (QR-kódu) v požadovanej hodnote na pobočkách  Slovenskej  pošty, a. s.; uhradením platobného predpisu, ktorý Vám vyhotovíme na Inšpektoráte práce Žilina; Vyhotovenie potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania – 2,00 ...čítať ďalej