Preskočiť na obsah

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám inšpektorát práce Žilina (ďalej len „IP ZA“) sprístupňuje a zverejňuje len tie informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na IP ZA sa riadi zák.č. 211/2000 Z.z. (ďalej len „zákon“) . Informácie o postupe pri aplikácii zákona, spôsob zriadenia IP ZA, jeho právomoci, kompetencie a stručný popis organizačnej štruktúry, prehľad predpisov podľa ktorých IP ZA koná a rozhoduje, sadzobník poplatkov a opravné prostriedky sú voľne prístupné na webovej stránke IP ZA a v priestoroch budovy sídla IP ZA na Hlavnej 2 v Žiline.

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
nájdete na stránke: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/211/vyhlasene_znenie.html

Žiadosti o poskytnutie informácií prijíma v úradných hodinách podateľňa IP Žilina – kancelária č. 13 na 2. poschodí (tel: 041/5059 113).