Preskočiť na obsah

Dňa 01. 04. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 73/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 73/2021 Z. z.“).

V súlade s bodom 11 článku I zákona č. 73/2021 Z. z. sa v § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypúšťa prvý bod, ktorý znie: Inšpektorát práce vydáva a odoberá preukaz a osvedčenie fyzickej osobe na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom je v tomto prípade § 16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon č. 124/2006 Z. z.“).

Vzhľadom na vyššie uvedené od 01. 04. 2021 dôjde k zmene právomocí inšpektorátov práce, a to takým spôsobom, že inšpektoráty práce nebudú oprávnené vydávať preukazy a osvedčenia fyzickým osobám na vykonávanie činností podľa osobitného predpisu. Týmito činnosťami sú v súlade s ustanovením § 16 ods. 1 písm.  a) prvého bodu zákona č. 124/2006 Z. z. činnosti:

 • revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových,
 • osoby na obsluhu kotla I. až V. triedy,
 • osoby na opravu kotla I. až V. triedy a na opravu potrubného vedenia na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa,
 • revízneho technika vyhradených technických zariadení zdvíhacích,
 • osoby na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu,
 • osoby na obsluhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom, ktorá je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách, a s výškou zdvihu nad 1, 5 m,
 • osoby na opravu osobného výťahu a nákladného výťahu s povolenou dopravou osôb,
 • revízneho technika vyhradených technických zariadení plynových,
 • osoby na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi okrem zariadení určených na zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlakové stanice) a zariadení určených na rozvod plynov,
 • osoby na opravu vyhradených technických zariadení plynových s vysokou mierou ohrozenia (skupina A) pracujúcich s nebezpečnými plynmi,
 • revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických.

Preukazy a osvedčenia na vykonávanie vyššie uvedených činností budú od 01. 04. 2021 oprávnené vydávať výlučne oprávnené právnické osoby.

Inšpektoráty práce budú od 01. 04. 2021 vydávať duplikáty vyššie uvedených preukazov a osvedčení, ktoré boli nimi vydané do 31.03.2021.