Legenda:

PPV – pracovno-právne vzťahy
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Doprava – sociálna legislatíva v doprave

Úradné hodiny
Pondelok: 7:00 – 10:45  11:30 – 14:00
Utorok: 7:00 – 10:45  11:30 – 14:00
Streda: 7:00 – 10:45  11:30 – 14:00
Štvrtok: 7:00 – 10:45  11:30 – 14:00
Piatok: 7:00 – 10:45  11:30 – 14:00

 

Poradenstvo
PPV

041/5059 191, 113

BOZP

041/ 5059 113

Pondelok: 8:00 – 15:00
Utorok: 8:00 – 15:00
Streda: 8:00 – 17:00

(po 15:00 iba telefonicky

041/5059 191)

Štvrtok:

 

8:00 – 15:00
Piatok: 8:00 – 15:00

Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

Inšpektorát práce podľa § 7 ods.3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 26 ods.1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vydáva na požiadanie na účely poskytnutia štátnej pomoci a na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní potvrdenie o tom, že ku dňu požiadania nebolo zistené porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania do siedmich pracovných dní od podania žiadosti.

Od 07:00 do 10:45 a od 11:30 do 13:00 hod môžete žiadosť s 2 € kolkami odovzdať v podateľni, potvrdenie Vám bude zaslané poštou do siedmich pracovných dní od podania žiadosti.