Preskočiť na obsah

Na Inšpektoráte práce v Žiline poradenstvo poskytujeme osobne, telefonicky a aj písomnou formou, vrátane elektronickej komunikácie.

Žiadatelia o poskytnutie písomného poradenstva môžu písať na emailovú adresu ip.zilina@za.ip.gov.sk.

Žiadatelia o poskytnutie telefonického poradenstva, môžu volať na telefónne čísla 041/5059 191 (PPV), 041/5059 113 (PPV, BOZP), 041/5059 104 (BOZP) a 0907 904 518 (Doprava), v čase podľa nižšie uvedeného rozpisu.

Poradenstvo osobné a telefonické

Poradenstvo telefonické

PPV
041/5059 191
041/5059 113
BOZP
041/5059 104
041/5059 113
Doprava
0907 904 518
Pondelok: 08:00 – 11:00
11:30 – 15:00
08:00 – 11:00
11:30 – 14:00
Utorok: 08:00 – 11:00
11:30 – 15:00
Streda: 08:00 – 11:00
11:30 – 15:00
08:00 – 11:00
11:30 – 14:00
Štvrtok: 08:00 – 11:00
11:30 – 15:00
Piatok: 08:00 – 11:00
11:30 – 15:00

Legenda:

PPV – pracovnoprávnych predpisov  a predpisov upravujúcich zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania a v oblasti  vysielania zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb.
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Doprava – doprava vrátane sociálnej legislatívy v doprave

Úradné hodiny

podateľňa – 2.poschodie, kanc.13

Pondelok: 7:00 – 10:45          11:30 – 14:00
Utorok: 7:00 – 10:45          11:30 – 14:00
Streda: 7:00 – 10:45          11:30 – 14:00
Štvrtok: 7:00 – 10:45          11:30 – 14:00
Piatok: 7:00 – 10:45          11:30 – 14:00

Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

Inšpektorát práce podľa § 7 ods.3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva na požiadanie na účely preukázania splnenia podmienok podľa osobitého predpisu potvrdenie o tom, že ku dňu požiadania nebola, fyzickej osobe alebo právnickej osobe, právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to do siedmich pracovných dní od podania žiadosti.

Od 07:00 do 10:45 a od 11:30 do 14:00 hod môžete žiadosť s 2 € kolkami odovzdať v podateľni, potvrdenie Vám bude zaslané poštou do siedmich pracovných dní od podania žiadosti.