Preskočiť na obsah

Poradenstvo poskytujeme telefonicky a aj písomnou formou (vrátane elektronickej komunikácie). Žiadatelia o poskytnutie poradenstva môžu písať na emailovú adresu ip.zilina@za.ip.gov.sk alebo volať na telefónne čísla 041/ 5059 191, 5059 113 podľa nižšie uvedeného rozpisu.

 

 

Poradenstvo

 

PPV
041/5059 191, 113
BOZP, Doprava
041/ 5059 113, 104
Pondelok: 8:00 – 11:00 11:30 – 15:00
Utorok: 8:00 – 11:00 11:30 – 15:00
Streda: 8:00 – 11:00 11:30 – 17:00
(po 15:00 iba na tel.čísle
041/5059 191)
Štvrtok: 8:00 – 11:00 11:30 – 15:00
Piatok: 8:00 – 11:00 11:30 – 15:00

Legenda:

PPV – pracovno-právne vzťahy
BOZP – bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Doprava – sociálna legislatíva v doprave

 

 

Úradné hodiny

podateľňa – 2.poschodie, kanc.13

Pondelok: 7:00 – 10:45          11:30 – 14:00
Utorok: 7:00 – 10:45          11:30 – 14:00
Streda: 7:00 – 10:45          11:30 – 14:00
Štvrtok: 7:00 – 10:45          11:30 – 14:00
Piatok: 7:00 – 10:45          11:30 – 14:00

Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

Inšpektorát práce podľa § 7 ods.3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na § 26 ods.1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vydáva na požiadanie na účely poskytnutia štátnej pomoci a na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní potvrdenie o tom, že ku dňu požiadania nebolo zistené porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania do siedmich pracovných dní od podania žiadosti.

Od 07:00 do 10:45 a od 11:30 do 14:00 hod môžete žiadosť s 2 € kolkami odovzdať v podateľni, potvrdenie Vám bude zaslané poštou do siedmich pracovných dní od podania žiadosti.