Przejdź do treści

Wybierz swój inspektorat

Wybierz swój inspektorat Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Nieprzerwany odpoczynek dobowy

Nieprzerwany odpoczynek dobowy Pracodawca jest zobowiązany do organizacji czasu pracy w taki sposób, by pomiędzy końcem jednej i początkiem drugiej zmiany minimalny okres odpoczynku pracownika wynosił 12 kolejnych godzin w ciągu 24 godzin, a w przypadku pracownika nieletniego – co najmniej 14 godzin w ciągu 24 godzin. Okres odpoczynku można skrócić do ośmiu godzin w przypadku pracownika w wieku powyżej

čítať ďalej

Normalny czas pracy

Normalny czas pracy: Ogólnie przyjmuje się, że czas pracy pracownika wynosi do 40 godzin tygodniowo. Średni czas pracy pracownika, w tym nadgodzin, nie może przekroczyć 48 godzin. Istnieją pewne wyjątki od powyższych reguł uwarunkowane organizacją czasu pracy, charakterem pracy, wiekiem pracownika. Wyjątki od reguły uwarunkowane organizacją czasu pracy: - maksymalnie 38 i 3/4 godziny tygodniowo w przypadku pracowników regularnie wykonujących

čítať ďalej

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca w godzinach nadliczbowych Praca w godzinach nadliczbowych (nadgodziny) to praca wykonywana przez pracownika na zlecenie pracodawcy lub za jego zgodą przekraczająca ustalony tygodniowy czas pracy wynikający z wcześniej ustalonego harmonogramu czasu pracy i wykonywana poza harmonogramem zmian roboczych. W przypadku pracownika z krótszym czasem pracy praca w godzinach nadliczbowych to praca przekraczająca jego tygodniowy czas pracy. Takiemu pracownikowi nie

čítať ďalej

Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy, nadgodzin, pracy w nocy, aktywnej i nieaktywnej gotowości operacyjnej pracownika w taki sposób, by oznaczyć początek i koniec okresu, w którym pracownik wykonywał pracę lub zlecono mu bądź uzgodniono z nim pracę w trybie gotowości operacyjnej. W przypadku czasowego delegowania pracodawca prowadzi ewidencję zgodnie z pierwszym zdaniem w miejscu

čítať ďalej

Ubezpieczenie społeczne

Ubezpieczenie społeczne Jeżeli pracownik jest oddelegowany przez swojego pracodawcę do pracy tymczasowej w innym państwie członkowskim UE w jego imieniu na okres maksymalnie 24 miesięcy, pracodawca może zwrócić się o wydanie formularza PD A1. Formularz A1 potwierdza, które przepisy dotyczące ubezpieczenia społecznego mają zastosowanie w przypadku posiadacza formularza. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej podczas wykonywania pracy dana osoba podlega zawsze

čítať ďalej

Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę Pracodawca, który ma swoją siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej, może zgodnie z § 21 ustawy nr 5/2004 Z.z. zatrudnić cudzoziemca – obywatela państwa trzeciego, jeżeli: - jest on posiadaczem niebieskiej karty UE, - otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy po potwierdzeniu możliwości obsadzenia wakatu, - otrzymał zezwolenie na pracę i zezwolenie na pobyt czasowy

čítať ďalej

Obowiązki pracodawcy delegującego

Obowiązki pracodawcy delegującego Pracodawca delegujący zobowiązany jest do: a) przechowywania umowy o pracę lub innego dokumentu potwierdzającego stosunek pracy z oddelegowanym pracownikiem, b) prowadzenia i przechowywania ewidencji czasu pracy oddelegowanego pracownika zgodnie z § 99 Kodeksu pracy, c) przechowywania dokumentów płacowych dotyczących wynagrodzenia wypłacanego oddelegowanemu pracownikowi za pracę wykonaną podczas delegowania. Dokumenty te muszą być dostępne w miejscu pracy przez

čítať ďalej

Oświadczenie pracodawcy delegującego

Oświadczenie pracodawcy delegującego Pracodawca delegujący, który wysyła swoich pracowników na terytorium Republiki Słowackiej w celu wykonywania prac związanych ze świadczeniem usług, zgodnie z § 4 ust. 1 ustawy nr 351/2015 Z.z. zobowiązany jest przekazać następujące dane do Państwowej Inspekcji Pracy: • nazwę firmy i siedzibę w przypadku osoby prawnej oraz nazwę firmy lub imię i nazwisko, jeżeli są inne niż

čítať ďalej

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa Osoba kontaktowa to osoba upoważniona do przyjmowania dokumentów z inspekcji pracy jako wyznaczony przedstawiciel pracodawcy delegującego. Osoba kontaktowa musi znajdować się na terytorium Republiki Słowackiej przez cały okres delegowania. Osobą kontaktową mogą być sami delegowani pracownicy.

čítať ďalej

Równe traktowanie mężczyzn i kobiet oraz zakaz dyskryminacji

Równe traktowanie mężczyzn i kobiet oraz zakaz dyskryminacji Kobiety i mężczyźni mają prawo do równego traktowania w odniesieniu do dostępu do zatrudnienia, wynagrodzenia i awansu, szkolenia zawodowego i warunków pracy. Kobietom zapewnia się warunki pracy pozwalające im uczestniczyć w pracy z uwzględnieniem ich potrzeb fizjologicznych i funkcji społecznych w macierzyństwie, a kobietom i mężczyznom – z uwzględnieniem ich obowiązków rodzinnych

čítať ďalej