Przejdź do treści

Nieprzerwany odpoczynek dobowy

Pracodawca jest zobowiązany do organizacji czasu pracy w taki sposób, by pomiędzy końcem jednej i początkiem drugiej zmiany minimalny okres odpoczynku pracownika wynosił 12 kolejnych godzin w ciągu 24 godzin, a w przypadku pracownika nieletniego – co najmniej 14 godzin w ciągu 24 godzin.

Okres odpoczynku można skrócić do ośmiu godzin w przypadku pracownika w wieku powyżej 18 lat w przypadku pracy w trybie ciągłym i pracy rotacyjnej, pilnych prac rolniczych, świadczenia powszechnych usług pocztowych, pilnych prac naprawczych w celu zapobieżenia zagrożeniu życia lub zdrowia pracowników oraz w wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli pracodawca skróci minimalny okres odpoczynku, jest zobowiązany zapewnić pracownikowi dodatkowo równoważny nieprzerwany okres odpoczynku w ciągu 30 dni.

Nieprzerwany odpoczynek tygodniowy

Pracodawca jest zobowiązany do organizacji czasu pracy w taki sposób, by pracownik miał w ciągu tygodnia dwa kolejne dni nieprzerwanego odpoczynku, które muszą przypadać na sobotę i niedzielę lub niedzielę i poniedziałek.

Jeżeli charakter i warunki pracy nie pozwalają na organizację czasu pracownika w wieku powyżej 18 lat zgodnie z ustępem 1, przysługują mu dwa kolejne dni nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu w pozostałe dni tygodnia.

Dni wolne od pracy

Dni wolne od pracy to dni, w które przypada nieprzerwany odpoczynek pracownika w ciągu tygodnia i w święta. Pracę w dni wolne od pracy można zlecić wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach i po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

W dniu wolnym od pracy w ciągu tygodnia pracownikowi można zlecić wyłącznie niezbędne prace, których nie można wykonać w dni robocze:

a) pilne prace naprawcze,

b) prace załadunkowe i rozładunkowe,

c) prace związane z inwentaryzacją i zamknięciem okresu rozliczeniowego,

d) prace wykonywane w trybie ciągłym za pracownika, który nie stawił się na swoją zmianę,

e) prace w celu zapobieżenia zagrożeniu życia, zdrowia lub w wyjątkowych sytuacjach,

f) prace niezbędne w celu zaspokojenia potrzeb życiowych, zdrowotnych i kulturowych ludności,

g) karmienie i opiekę nad zwierzętami hodowlanymi,

h) pilne prace rolnicze związane z uprawą roślin, takie jak zasiew, pielęgnowanie, zbiór plonów, a także z przetwarzaniem surowców spożywczych.

W święto państwowe pracownikowi można zlecić wyłącznie te prace, które można zlecić w dni nieprzerwanego odpoczynku pracownika w ciągu tygodnia, prace w trybie ciągłym i prace niezbędne w związku z ochroną obiektów pracodawcy.

W dniach 1 stycznia, 6 stycznia, w Wielki Piątek, Niedzielę Wielkanocną, Poniedziałek Wielkanocny, 1 maja, 8 maja, 5 lipca, 29 sierpnia, 1 września, 15 września, 1 listopada, 17 listopada, 24 grudnia po godzinie 12:00, 25 grudnia i 26 grudnia nie można zlecić pracownikowi ani uzgodnić z nim pracy, która polega na sprzedaży towaru konsumentowi, ani innych powiązanych z tym prac.