Przejdź do treści

Informacje ogólne

Stosunki pracy pomiędzy delegowanym pracownikiem i jego pracodawcą w okresie delegowania są częściowo regulowane przez ustawodawstwo kraju wysyłającego, a częściowo przez ustawodawstwo kraju, w którym delegowany pracownik czasowo wykonuje pracę.

Dla delegowanego pracownika istotna jest tylko część ustawodawstwa kraju, do którego został oddelegowany, przy czym do warunków pracy należy tzw. „twardy rdzeń”, czyli warunki podstawowe.

Podstawowe przepisy regulujące warunki pracy są bardziej szczegółowo określone w art. 3 dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług i artykuł ten został wdrożony do systemu prawa słowackiego na mocy postanowień § 5 Kodeksu pracy.

Podstawowe przepisy regulujące warunki pracy pracowników delegowanych na terytorium Republiki Słowackiej (warunki podstawowe):

a) długość czasu pracy i odpoczynek,
b) wymiar urlopu,
c) wynagrodzenie minimalne, minimalne roszczenia dotyczące wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
d) bezpieczeństwo i higiena pracy,
e) warunki pracy kobiet, osób nieletnich i pracowników będących opiekunami dzieci w wieku poniżej trzech lat,
f) równe traktowanie mężczyzn i kobiet oraz zakaz dyskryminacji,
g) warunki pracy w przypadku zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej.