Preskočiť na obsah

Slovenská republika reguluje pracovnoprávnymi predpismi požiadavky na vhodné a bezpečné pracovné podmienky pre výkon práce zamestnancov v zmysle smerníc Európskej únie. Štandardy európskeho trhu práce ovplyvňujú aj pracovný život zamestnancov na Slovensku. Tvorba pracovných miest, ich obsadzovanie vhodnými zamestnancami, starostlivosť o pracovné podmienky, sociálna starostlivosť o zamestnancov, spolupráca so zástupcami zamestnancov sú výzvy, s ktorými sa musia zamestnávatelia vysporiadať k obojstrannej spokojnosti – svojej a spokojnosti zamestnancov.

Plnenie požiadaviek národnej legislatívy a prostredníctvom nej aj smerníc Európskej únie je nepochybne náročné, vyžaduje si systémový prístup k poznaniu povinností zamestnávateľa a prijímaniu zodpovednosti za ich plnenie. Takýto prístup je dôležitý aj z pohľadu vnímania zamestnanca ako najdôležitejšieho zdroja pre plnenie úloh zamestnávateľa. Starostlivosť o svojich zamestnancov je jedným z aspektov kultúry zamestnávania.

Národný inšpektorát práce ponúka zamestnávateľom možnosť zapojiť sa do programu „Zodpovedný zamestnávateľ“, ktorý je nástrojom na podporu zlepšovania systému riadenia ľudských zdrojov u zamestnávateľov v Slovenskej republike.

Základné informácie

Program „Zodpovedný zamestnávateľ“ je nástroj na podporu zavádzania efektívneho systému riadenia ľudských zdrojov a na zlepšovanie pracovných podmienok u zamestnávateľov v Slovenskej republike.

Účasť v programe je dobrovoľná. Cieľom programu a aj cieľom, s ktorým sa stotožňujú prihlásení zamestnávatelia, je zlepšenie starostlivosti o najcennejší a strategický kapitál – ľudské zdroje, keďže zamestnanci sú u zamestnávateľa tvorcami pridanej hodnoty a tá zabezpečuje konkurenčnú výhodu jednotlivým podnikom.

Program „Zodpovedný zamestnávateľ“ hodnotí a oceňuje implementáciu systému riadenia ľudských zdrojov do celkového systému riadenia organizácie. Získané osvedčenie potvrdzuje nielen zavedenie a realizáciu systémového prístupu, ale rovnako aj vysokú celkovú úroveň starostlivosti o zamestnancov, o pracovné podmienky, o zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

Pri overovaní plnenia požiadaviek programu je overovaná funkčnosť zavedeného systému v rámci procesov a činností realizovaných prihláseným zamestnávateľom. Zároveň sa vychádza aj z výsledkov kontrol, ak boli u zamestnávateľa realizované, a zo stanovísk relevantných orgánov a partnerov (Sociálna poisťovňa, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odborová organizácia, Finančná správa a iné). Dôraz je kladený na plnenie požiadaviek neustáleho zlepšovania sa.

Titul „Zodpovedný zamestnávateľ“ udelený Národným inšpektorátom práce je ocenením prístupu zamestnávateľa k človeku, ktorý je v centre jeho pozornosti.

Výhody zapojenia sa do programu:

 • Dobrá povesť v podnikateľskom prostredí – získanie osvedčenia „Zodpovedný zamestnávateľ“ a možnosť využívať logo programu poskytuje potenciálnym obchodným partnerom aj záujemcom o prácu u daného zamestnávateľa základnú informáciu o jeho serióznosti, zodpovednosti a poskytuje základ pre budovanie a rozvoj firmy.
 • Propagácia na webovej stránke a facebooku Národného inšpektorátu práce, na odborných podujatiach konaných pod záštitou Národného inšpektorátu práce počas obdobia platnosti osvedčenia.
 • Zviditeľnenie sa logom ocenenia – programu. 
 • Dobrý pocit z dodržiavania zákonov, pravidiel a morálky – umožňuje pohodlný a bezstresový rozvoj podnikania a pomáha vytvárať priaznivé pracovné prostredie. Odpadá strach z prípadnej kontroly a, predovšetkým, z jej následkov.
 • Spravodlivé a etické podnikateľské prostredie – vo vzťahu ku všetkým účastníkom procesov, kde sa rovnaká zodpovednosť vyžaduje aj od ostatných v záujme vytvorenia zodpovedného trhu, na ktorom nemajú uplatnenie nezákonné praktiky.

Spokojní angažovaní a motivovaní zamestnanci – ako výsledok starostlivosti o pracovné podmienky, pracovné prostredie, ale aj starostlivosti o tímy zamestnancov a jednotlivcov, ktorá uspokojuje všetky typy ich potrieb.

Právny rámec

Program „Zodpovedný zamestnávateľ“ je zameraný predovšetkým na prevenciu – dobrovoľnú, vedomú a kvalitnú starostlivosť o zamestnancov a ich pracovné podmienky. Národný inšpektorát práce ho realizuje ako jednu z preventívnych, osvetových a informačno-publikačných činností v rámci ustanovenia § 6 ods. 1 písm. r) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podstatná časť aktivít, ktoré účastník programu realizuje, mu vyplýva z povinností zamestnávateľa upravených právnymi predpismi, ako sú:

 • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ciele programu

 • podporovať a motivovať zamestnávateľov na Slovensku k zavádzaniu a uplatňovaniu systémového prístupu k riadeniu ľudských zdrojov,
 • rozvíjať spoločenské povedomie, usmerňovať zamestnávateľov, zamestnancov a verejnosť k aktívnemu záujmu o tvorbu, rozvoj a udržiavanie zodpovedajúcej úrovne pracovných podmienok,
 • podporovať u zamestnávateľov celostné a analytické uvažovanie o procese a jeho výsledkoch, o významnej role ľudských zdrojov a o uplatňovaní prvkov riadenia vedúcich k funkčnému, transparentnému, účinnému a ekonomicky efektívnemu spôsobu riadenia so zameraním aj na pracovnú a sociálnu pohodu zamestnancov, ktorého benefitom je aj zlepšenie imidžu a konkurencieschopnosti zamestnávateľa na meniacom sa trhu.

 

Organizačné zabezpečenie programu „Zodpovedný zamestnávateľ“

Gestorom programu „Zodpovedný zamestnávateľ“ je Národný inšpektorát práce, ktorý udeľuje osvedčenie „Zodpovedný zamestnávateľ“.

Riadiacim orgánom programu je Riadiaca komisia, menovaná generálnym riaditeľom Národného inšpektorátu práce, ktorá na základe výsledkov preverenia kritérií rozhodne o návrhu na udelenie osvedčenia „Zodpovedný zamestnávateľ“.

Koordináciu a administratívu programu zabezpečuje Sekretariát Riadiacej komisie programu.

 

Riadiaca komisia programu „Zodpovedný zamestnávateľ“

Riadiacim orgánom programu je Riadiaca komisia, ktorej členovia sú menovaní generálnym riaditeľom Národného inšpektorátu práce. Generálny riaditeľ je zároveň predsedom Riadiacej komisie.

Riadiaca komisia má nepárny počet členov. Riadiaca komisia rozhoduje prijatím uznesenia. Uznesenia prijíma na základe hlasovania. Každý člen má jeden hlas. Jej rozhodnutia sú prijímané nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

Riadiaca komisia programu rozhoduje najmä o:

 • programe „Zodpovedný zamestnávateľ“
 • udelení osvedčenia „Zodpovedný zamestnávateľ“
 • predĺžení platnosti osvedčenia „Zodpovedný zamestnávateľ“
 • odobratí osvedčenia „Zodpovedný zamestnávateľ“

Riadiaca komisia programu je pri svojom rozhodovaní viazaná účelom a pravidlami programu „Zodpovedný zamestnávateľ“.

Proti rozhodnutiu Riadiacej komisie programu „Zodpovedný zamestnávateľ“ nie je prípustné odvolanie.

 

Sekretariát Riadiacej komisie programu „Zodpovedný zamestnávateľ“

Sekretariát Riadiacej komisie programu najmä:

 • plní úlohy vyplývajúce mu z programu „Zodpovedný zamestnávateľ“
 • organizuje rokovania Riadiacej komisie
 • pripravuje podklady pre rokovania Riadiacej komisie
 • vyhotovuje uznesenia z rokovania Riadiacej komisie
 • plní úlohu kontaktnej osoby pre poskytovanie informácií o programe „Zodpovedný zamestnávateľ“
 • zodpovedá za aktualizáciu informácií o programe „Zodpovedný zamestnávateľ“ na webovej stránke Národného inšpektorátu práce

Pravidlá programu „Zodpovedný zamestnávateľ“

Národný inšpektorát práce stanovil podmienky, ktorých splnenie oprávňuje zamestnávateľa k používaniu označenia „Zodpovedný zamestnávateľ“. Splnenie týchto podmienok je preverované inšpektormi práce inšpektorátov práce. Účasť v programe je úplne dobrovoľná, avšak prihlásením sa do programu (podaním žiadosti a potrebných dokumentov) sa zamestnávateľ zaväzuje riadiť sa stanovenými podmienkami.

Osvedčenie, ktoré zamestnávateľ na základe splnenia požiadaviek programu „Zodpovedný zamestnávateľ“ získa, nie je iba preukázaním jeho aktuálnej výbornej úrovne starostlivosti o zamestnancov, ale aj nastavenie systému, čo je predpokladom neustáleho udržiavania a zlepšovania tohto stavu. Odporúčaním pre zodpovedných zamestnávateľov je presadzovanie zásad uplatňovaných v systéme starostlivosti o pracovné prostredie a pracovné podmienky aj v rámci svojich obchodných aktivít (u dodávateľov a iných zainteresovaných strán).

Do programu „Zodpovedný zamestnávateľ“ sa môže zapojiť ktorýkoľvek zamestnávateľ alebo aj organizačná zložka podniku usadená v Slovenskej republike. Odporúčaný termín prihlásenia sa do programu je od 1. januára do 30. júna daného kalendárneho roka. Zamestnávateľ zašle žiadosť o registráciu v programe „Zodpovedný zamestnávateľ“ (príloha č. 1 vrátane súhlasu s podmienkami programu) a motivačný list (v ňom uvedie napr. popis vlastného uplatňovaného systému riadenia ľudských zdrojov, benefity poskytované zamestnancom nad rámec zákonných povinností) na sekretariát Riadiacej komisie programu.

Sekretariát Riadiacej komisie programu „Zodpovedný zamestnávateľ“ osloví Národný inšpektorát práce – oddelenie pracovnoprávnych vzťahov o vyjadrenie k zaradeniu žiadateľa o registráciu v programe (príloha č. 2). Po doručení kladného vyjadrenia sekretariát Riadiacej komisie programu „Zodpovedný zamestnávateľ“ zaradí zamestnávateľa do programu, o čom mu zašle potvrdenie (príloha č. 3) spolu s kontrolným zoznamom na preverenie kritérií programu.

Registrovaný zamestnávateľ vykoná interné preverenie kritérií programu podľa pokynov uvedených v kontrolnom zozname. Vyplnený kontrolný zoznam s doplnením informácií do časti poznámok, kde uvedie najmä, ako boli jednotlivé požiadavky splnené, a odkazuje na príslušné interné dokumenty, ktoré podporujú preukázanie splnenia požiadaviek programu, zašle sekretariátu.

Sekretariát Riadiacej komisie programu „Zodpovedný zamestnávateľ“  požiada o bezplatné objektívne posúdenie plnenia kritérií formou preventívneho výkonu inšpekcie práce miestne príslušný inšpektorát práce.

Inšpektorát práce preverí plnenia kritérií programu. Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, požiada ich o vyjadrenie k plneniu povinností zamestnávateľa a k úrovni pracovných podmienok na pracovisku. Následne inšpektorát práce zašle oznámenie o preverení kritérií programu „Zodpovedný zamestnávateľ“ spolu so správou o ich preverení sekretariátu Riadiacej komisie programu (príloha č. 4).

Riadiaca komisia programu na základe vyššie uvedenej dokumentácie rozhodne o udelení osvedčenia „Zodpovedný zamestnávateľ“ pre registrovaného zamestnávateľa.

Sekretariát Riadiacej komisie programu informuje registrovaného zamestnávateľa o výslednom rozhodnutí Riadiacej komisie a dohodne s ním detaily následného odovzdania ocenenia.

Záväzkom pre registrovaného zamestnávateľa je pravidelné každoročné preverovanie podmienok programu podľa dotazníka vlastnou činnosťou. V prípade potreby môže zodpovedný zamestnávateľ požiadať o konzultácie, bezplatné poradenstvo alebo preventívny výkon inšpekcie práce miestne príslušný inšpektorát práce.

 

Vydanie, platnosť a odobratie osvedčenia „Zodpovedný zamestnávateľ“

Osvedčenie programu „Zodpovedný zamestnávateľ“ udeľuje Národný inšpektorát práce na základe rozhodnutia Riadiacej komisie programu.

Osvedčenia sa odovzdávajú úspešným registrovaným zamestnávateľom, ktorí splnili podmienky programu na slávnostnom odovzdávaní v rámci odbornej konferencie organizovanej Národným inšpektorátom práce. Súčasťou osvedčenia je plaketa s titulom „Zodpovedný zamestnávateľ“ a oprávnenie používať logo programu počas celého obdobia platnosti osvedčenia.

Osvedčenie je platné päť rokov od jeho vydania.

O predĺženie platnosti osvedčenia na ďalších päť rokov môže zodpovedný zamestnávateľ požiadať najneskôr 6 mesiacov pred uplynutím platnosti vydaného osvedčenia. Žiadosť o predĺženie osvedčenia vrátane interného preverenia plnenia kritérií (dotazníka) a stanoviska miestne príslušného inšpektorátu práce doručí zodpovedný zamestnávateľ sekretariátu Riadiacej komisie.

Potvrdenie o predĺžení platnosti osvedčenia „Zodpovedný zamestnávateľ“ schváli Riadiaca komisia programu. Zodpovednému zamestnávateľovi sa potvrdenie slávnostne odovzdá v rámci odbornej konferencie organizovanej Národným inšpektorátom práce.

Pri zmene údajov (názov, sídlo) zamestnávateľ, ktorému bolo vydané osvedčenie „Zodpovedný zamestnávateľ“ alebo potvrdenie o predĺžení platnosti osvedčenia, písomne nahlási zmenu údajov sekretariátu Riadiacej komisie. Sekretariát po preverení správnosti a úplnosti údajov o zamestnávateľovi zabezpečí vydanie osvedčenia, resp. predĺženia platnosti osvedčenia s aktuálnymi údajmi.

Osvedčenie môže byť odobraté v prípade, ak jeho držiteľ závažne porušil pracovnoprávne predpisy alebo zákaz nelegálneho zamestnávania. Návrh na odobratie osvedčenia podá inšpektorát práce, ktorý svojou činnosťou zistil uvedené porušenia. Návrh môže inšpektorát práce podať aj v prípade zistenia celkového nepriaznivého prístupu k plneniu požiadaviek programu, pri nevytvorení podmienok pre inšpekciu práce alebo v prípade, ak bolo voči zamestnávateľovi začaté správne konanie inšpektorátom práce alebo iným orgánom verejnej správy na základe zisteného porušenia právnych predpisov v rozsahu stanovenom programom „Zodpovedný zamestnávateľ“. O odobraní osvedčenia rozhoduje na základe doručeného návrhu Riadiaca komisia.

Zamestnávateľ, ktorému bolo odobraté osvedčenie „Zodpovedný zamestnávateľ“, môže požiadať Riadiacu komisiu programu o jeho opätovné zaradenie do programu po uplynutí 12 mesiacov od jeho odobratia.

Získanie informácií o programe „Zodpovedný zamestnávateľ“

Informácie o programe „Zodpovedný zamestnávateľ“ (vrátane vydaných aktualizácií) a ďalšie informácie súvisiace s jeho realizáciou zverejňuje Národný inšpektorát práce na svojej webovej stránke www.ip.gov.sk, vrátane kontaktu na sekretariát Riadiacej komisie programu.

Inšpektoráty práce poskytujú zamestnávateľom poradenstvo. Základné informácie o jednotlivých inšpektorátoch práce je možné nájsť na webovej stránke Národného inšpektorátu práce.