Preskočiť na obsah

Jednou z priorít Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027 a program jej realizácie na roky 2021 – 2023, je uplatňovanie systémového prístupu k problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) prostredníctvom programu „Bezpečný podnik“ (ďalej len BP).

Zavádzanie vhodného systému riadenia BOZP u zamestnávateľov v SR má však aj dôležité opodstatnenie v praxi. Vytvorením primeraného mechanizmu, ktorý zabezpečí správny prístup zamestnávateľov v oblasti BOZP, možno dosiahnuť trvalé zvyšovanie úrovne BOZP. To má dôležitý hospodársky význam, pretože riešenie otázok súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou zdravia a v širšom meradle s vytváraním priaznivých pracovných podmienok a pracovných vzťahov, prináša optimalizáciu pracovného procesu a pozitívny ekonomický efekt. Prináša zníženie strát, vyššiu produktivitu, efektívnosť a kvalitu práce – znamená lepšiu prosperitu podniku a tým aj celej spoločnosti. Na druhej strane má aj dôležitý humánny aspekt, ktorý prezentuje kultúrnu a spoločenskú úroveň zamestnávateľa a štátu.

Výklad pojmov

V normalizovaných činnostiach systémov riadenia sú zavedené pojmy súvisiace s certifikáciou, akreditáciou, auditom a pod., ktoré sú známe v rámci akreditačného systému Slovenskej národnej akreditačnej služby. V programe BP sú zavedené obdobné procesy. V snahe vzájomne ich odlíšiť sú pre účely programu BP zavedené iné pojmy, uvádzajúce v zátvorkách obdobu normalizovaných činností:

 • Preverenie kritérií (audit)
  • systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získania dôkazov o plnení kritérií programu BP a ich objektívneho vyhodnotenia.
 • Osvedčenie (certifikát)
  • dokument vydaný podľa pravidiel programu BP, vyjadrujúci, že zamestnávateľ zaviedol primeraný systém riadenia BOZP a spĺňa podmienky programu BP.
 • Subjekt poverený na preverenie kritérií programu BP
  • miestne príslušný inšpektorát práce.

Čo je program „Bezpečný podnik“

Program BP je nástroj na podporu zavádzania efektívneho systému riadenia BOZP a na zlepšovanie úrovne BOZP u zamestnávateľov v Slovenskej republike. Východiskovým modelom pre systém riadenia BOZP v programe je slovenská príručka „Systém riadenia BOZP – návod na zavedenie systému“, vydaná Národným inšpektorátom práce (ďalej len NIP) v roku 2002. Táto príručka v sebe integruje zásady systému riadenia podľa príručky Medzinárodnej organizácie práce ILO-OSH 2001, medzinárodného štandardu ISO 45001 Occupational Health & Safety management system a jeho slovenskej verzie  STN ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  (bývalá OHSAS 18001), britskej normy BS 8800 Occupational health and safety management systems Guide a ďalšej slovenskej legislatívy týkajúcej sa problematiky BOZP.

Účasť v programe BP je dobrovoľná. Záujemcovia, ktorí sa prihlásia do tohto programu, zavedú vo svojom subjekte systém riadenia BOZP podľa príručky „Systém riadenia BOZP – návod na zavedenie systému“ NIP 2002 a STN ISO 45001, získajú osvedčenie (certifikát) s názvom „Bezpečný podnik“, udelené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len MPSVR SR), ako aj ďalšie zvýhodnenia, spojené s účasťou v programe. Osvedčenie (certifikát) BP vyjadruje, že je u zamestnávateľa zavedený a uplatňovaný primeraný systém riadenia BOZP. Podmienkou pre získanie osvedčenia (certifikátu) je však nielen zavedenie systému riadenia BOZP, ale aj celková úroveň starostlivosti o BOZP, kultúra práce, nízka úrazovosť, úroveň sociálnej starostlivosti, úroveň protipožiarnej bezpečnosti v nadväznosti na plnenie povinností v tejto oblasti a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí správnych orgánov vo veciach životného prostredia.

„Aké výhody by mala zamestnávateľom priniesť účasť v programe BP?“ Motiváciou účasti pre zamestnávateľov v programe je:

 • získanie osvedčenia (certifikátu) BP a možnosť používať logo programu BP, ktoré mu môže získať konkurenčnú výhodu oproti iným zamestnávateľom najmä pri výbere dodávateľov a partnerov pre iné firmy a najmä pre veľké podniky,
 • zviditeľňovanie sa na reklamnom priestore,
 • zlepšenie úrovne BOZP a pracovných podmienok, ktoré vedú k:
  • optimalizácii pracovného procesu,
  • systematickosti a plánovitosti,
  • zavedeniu poriadku a disciplíny na pracovisku,
  • zvýšeniu motivácie a tvorivosti zamestnancov a ich zodpovednosti za vlastné zdravie,
  • zlepšeniu pracovnej a sociálnej pohody zamestnancov,
  • zlepšeniu imidžu a konkurencieschopnosti zamestnávateľa,
 • konečný efekt, ktorým je preukázateľné zníženie úrazovosti, má dopad na:
  • náklady zamestnávateľa na pracovnú neschopnosť, ktoré podľa novej zákonnej úpravy musí hradiť práceneschopnému v prvých dňoch zo svojich prostriedkov,
  • zníženie nákladov na úhradu škody zamestnancom v prípade pracovného úrazu.

Získanie osvedčenia (certifikátu) BP je predpokladom pre dosiahnutie uvedených prínosov, nie je však zárukou, že nemôže dôjsť k nežiaducej udalosti s negatívnym dopadom na zdravie alebo život zamestnancov a iných osôb.

Právny rámec programu „Bezpečný podnik“

Program BP je zameraný predovšetkým na prevenciu v zmysle § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.

Podstatná časť aktivít, ktoré účastník programu BP musí vykonať, mu priamo vyplýva z povinností upravených napríklad v:

 • § 6 – „Všeobecné povinnosti zamestnávateľa“, a to najmä ods. 1 písm. c), f), l), n) a ods. 2,
 • § 9 – „Kontrolná činnosť“.

Povinnosť pristupovať k zabezpečovaniu týchto úloh systémovo je uložená v §147 ods. 1) Zákonníka práce v znení neskorších predpisov:

„Zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.“

Ciele programu „Bezpečný podnik“

Zámerom programu je:

 • Podporovať a motivovať zamestnávateľov na Slovensku, aby zavádzali a uplatňovali taký systém riadenia BOZP, ktorý je primeraný činnostiam a podmienkam v organizácii a ktorý vedie k neustálemu zlepšovaniu úrovne BOZP a k plneniu právnych predpisov vo všetkých oblastiach ochrany práce.
 • Rozvíjať spoločenské povedomie, usmerňovať motivovať zamestnávateľov, zamestnancov a verejnosť k aktívnej prevencii pracovných úrazov a chorôb z povolania, k systematickému zlepšovaniu pracovných podmienok, pracovných vzťahov a pracovného prostredia, k zvyšovaniu úrovne BOZP a k zvyšovaniu kultúry práce.
 • Vypestovať a podporovať u zamestnávateľov uplatňovanie systémových návykov vedúcich k funkčnému, transparentnému, účinnému a ekonomicky efektívnemu spôsobu riadenia, k optimalizácii pracovného procesu, systematickosti, plánovitosti, zavedeniu poriadku a disciplíny na pracovisku, k zvýšeniu motivácie a tvorivosti zamestnancov a ich zodpovednosti za vlastné zdravie, k zlepšeniu pracovnej a sociálnej pohody zamestnancov, k zlepšeniu imidžu a konkurencieschopnosti zamestnávateľa.

Pravidlá programu „Bezpečný podnik“

Do programu BP sa môže zapojiť ktorýkoľvek zamestnávateľ alebo v osobitných prípadoch jeho organizačná zložka so stálym sídlom v Slovenskej republike. Program je prednostne určený pre stredné a veľké podniky. Nevylučuje sa však aj účasť iných podnikov. Odporúčaný termín prihlásenia sa do programu je vždy od 1. januára do 1. mája daného kalendárneho roka. Ak sa zamestnávateľ neprihlási do programu BP v stanovenom termíne, nie je garantované ukončenie procesu vydania osvedčenia (certifikátu) BP a jeho udelenia slávnostným spôsobom na významnom podujatí v danom roku. Zamestnávateľ zašle žiadosť o registráciu v programe BP (Príloha č. 1 PBP) na sekretariát Riadiacej komisie programu BP. V prípade, že niektoré jeho pracoviská alebo ich časť, resp. činnosť podliehajú v oblasti BOZP inému štátnemu dozorujúcemu orgánu ako je inšpektorát práce a regionálny úrad verejného zdravotníctva (napr. Hlavnému banskému úradu, Úradu pre reguláciu železničnej dopravy, Štátnej plavebnej správe, …), je potrebné túto skutočnosť uviesť v žiadosti o registráciu v programe.

Do programu sa môže prihlásiť aj zamestnávateľ, ktorý v danom časovom období nespĺňa podmienky programu, avšak sa zaviaže tieto podmienky splniť v priebehu určitého časového obdobia. V takom prípade Riadiaca komisia bude viesť tohto zamestnávateľa v programe a jeho hodnotenie plnenia podmienok vykoná po uplynutí tohto uvedeného časového obdobia.

Sekretariát Riadiacej komisie programu BP osloví Národný inšpektorát práce, odbor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci o vyjadrenie k zaradeniu žiadateľa o registráciu v programu BP podľa údajov z informačného systému ochrany práce (Príloha č. 2 PBP). Po obdržaní tohto kladného vyjadrenia sekretariát Riadiacej komisie programu BP zaradí zamestnávateľa do programu, o čom mu zašle potvrdenie (Príloha č. 3 PBP) spolu s kontrolným zoznamom pre preverenie kritérií programu BP.

Účastník vykoná interné preverenie kritérií programu BP vo svojom subjekte v zmysle kontrolného zoznamu pre preverenie kritérií programu BP (Príloha č. 9 PBP). Pokiaľ na otázky v kontrolnom zozname označené hviezdičkou účastník neodpovedal hodnotením „A“ príp. „I“, musí byť zjednaná náprava. Vyplnený kontrolný zoznam musí byť doplnený o správu o internom preverení kritérií programu BP, ktorá objasňuje ako boli jednotlivé kontrolné požiadavky splnené, resp. v akých interných dokumentoch je možné o tom nájsť informácie atď.

Sekretariát riadiacej komisie programu BP požiada o preverenie kritérií programu BP miestne príslušný inšpektorát práce, ktorý ho vykoná bez poplatku. V rámci preverenia kritérií inšpektorát práce vykoná kontrolu stavu úrovne zaistenia BOZP a stavu úrovne bezpečnosti technických zariadení vo všetkých oblastiach vyskytujúcich sa u zamestnávateľa náhodným výberom zariadenia a pracoviska.

Inšpektorát práce zašle oznámenie o preverení kritérií programu BP spolu so správou o preverení kritérií programu BP Riadiacej komisii programu BP (Príloha č. 4 PBP).

Pre splnenie podmienok programu je účastník povinný predložiť Riadiacej komisii programu BP kladné stanoviská k vydaniu osvedčenia (certifikátu), miestne príslušného inšpektorátu životného prostredia (prípadne certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001, ktorý stanovisko inšpektorátu životného prostredia nahradí), miestne príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a iných dotknutých orgánov v oblasti BOZP (Hlavný banský úrad, Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Štátna plavebná správa, …).

Riadiaca komisia programu BP na základe predloženej dokumentácie rozhodne o návrhu na udelenie osvedčenia (certifikátu) BP (Príloha č. 6 PBP), ktoré úspešnému účastníkovi udelí MPSVR SR.

Úspešný účastník zašle súhlas s podmienkami vydania osvedčenia (certifikátu) BP (Príloha č. 5 PBP) na sekretariát Riadiacej komisie programu BP.

Organizačné zásady programu „Bezpečný podnik“

 • Gestorom programu BP je MPSVR SR, ktoré udeľuje osvedčenia (certifikáty) BP.
 • Odborným a organizačným garantom programu BP je NIP.
 • Riadiacim orgánom programu BP je „Riadiaca komisia programu BP“, ktorá na základe výsledkov preverenie kritérií rozhoduje o návrhu na udelenie osvedčenia (certifikátu) BP. Činnosť Riadiacej komisie upravujú podmienky programu BP.
 • Koordinovanie a administratívu programu BP zabezpečuje „sekretariát Riadiacej komisie programu BP“, ktorého činnosť upravujú podmienky programu BP.

Účastníci programu „Bezpečný podnik“

 • Zamestnávateľ sa zúčastňuje na programe BP dobrovoľne. Pred prijatím do programu podpíše súhlas s pravidlami programu, ktorý je súčasťou žiadosti o registráciu v programe. Po podpísaní súhlasu s pravidlami sa tieto stávajú pre účastníka programu BP záväzné. V osobitných prípadoch môže byť prihlásená aj organizačná zložka právneho subjektu.
 • Záujemca o účasť v programe BP sa prihlasuje do programu formou žiadosti o registráciu v programe BP zaslanej na sekretariát Riadiacej komisie programu BP. Žiadosť má obsahovať základné identifikačné údaje, priložený výpis z obchodného registra nie starší ako 6 mesiacov a písomné potvrdenie o súhlase a oboznámení sa s pravidlami programu BP.
 • Účastník po obdržaní potvrdenia o registrácii vykoná interné preverenie kritérií programu BP vo svojom subjekte v zmysle kontrolného zoznamu pre preverenie kritérií programu BP. Pokiaľ na otázky v kontrolnom zozname označené hviezdičkou subjekt neodpovedal hodnotením „A“ alebo „I“, musí byť zjednaná náprava.
 • Ak je výsledok interného preverenia kritérií kladný, môže účastník požiadať o preverenie kritérií programu BP miestne príslušný inšpektorát práce, ktorý ho vykoná bez poplatku.
 • Pre splnenie podmienok programu je účastník povinný predložiť Riadiacej komisii programu BP kladné stanoviská miestne príslušného inšpektorátu životného prostredia (prípadne certifikát systému environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001, ktorý stanovisko inšpektorátu životného prostredia nahradí), miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a ak niektoré jeho pracoviská alebo ich časť, resp. činnosť podliehajú v oblasti BOZP inému štátnemu dozorujúcemu orgánu ako je inšpektorát práce a regionálny úrad verejného zdravotníctva (napr. Hlavný banský úrad, Úrad pre reguláciu železničnej dopravy, Štátna plavebná správa) aj stanoviská týchto dotknutých orgánov.
 • Náklady spojené s výkonom poradenstva pri zavádzaní systému riadenia BOZP a plnení kritérií programu BP, ako aj prípadné náklady spojené z preverovaním kritérií (auditom) programu BP si hradí účastník programu sám.
 • Úspešný účastník zašle súhlas s podmienkami vydania osvedčenia (certifikátu) BP na NIP.
 • Ak má držiteľ osvedčenia (certifikátu) BP záujem o predĺženie doby jeho platnosti, požiada o to Riadiacu komisiu programu BP minimálne 6 mesiacov pred ukončením doby platnosti osvedčenia (certifikátu) BP, doloží výpis z obchodného registra nie starší ako 6 mesiacov a správu o internom preverení kritérií programu BP, ktorej súčasťou je vyplnený kontrolný zoznam.

Riadiaca komisia programu „Bezpečný podnik“

 • Riadiacim orgánom programu je Riadiaca komisia programu BP (ďalej RK PBP), ktorej členmi sú zástupcovia:
  • Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
  • Národného inšpektorátu práce,
  • Inšpektorátu práce Košice.
 • Členov Riadiacej komisie programu BP menuje a odvoláva predseda RKP BP, na základe návrhu uvedených inštitúcií.
 • Predsedom RKP BP je generálny riaditeľ NIP. V prípade jeho neprítomnosti ho môže zastúpiť v plnom rozsahu podpredseda RKP BP.
 • V prípade skončenia pracovného pomeru, resp. obdobného pracovného vzťahu člena RK PBP v inštitúcii, ktorú zastupuje, zaniká súčasne jeho členstvo v RK PBP.
 • RKP BP rozhoduje na základe hlasovania. Jej rozhodnutia sú platné v prípade nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov. Pre vylúčenie účastníka z programu a rozhodnutie o udelení a odobratí osvedčenia (certifikátu) BP, je potrebná trojštvrtinová väčšina hlasov prítomných členov. Na schválenie uznesenia postačuje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov komisie.
 • RKP BP má nasledovné kompetencie:
  • rozhoduje o programe BP,
  • rozhoduje o vylúčení účastníka z programu BP,
  • udeľuje a odoberá oprávnenie (akreditáciu) na preverenie kritérií (audit) programu BP,
  • rozhoduje o návrhu na udelenie osvedčenia (certifikátu) BP,
  • rozhoduje o návrhu na udelenie osvedčenia (certifikátu) BP v skrátenom konaní,
  • rozhoduje o predĺžení doby platnosti osvedčenia (certifikátu) BP,
  • rozhoduje o odobratí osvedčenia (certifikátu) BP.
 • RKP BP je pri svojom rozhodovaní viazaná účelom a pravidlami programu BP.
 • Proti rozhodnutiu RKP BP nie je možné sa odvolať.

Sekretariát Riadiacej komisie programu „Bezpečný podnik“

 • Sekretariát RKP BP pracuje v zložení, ktoré podľa potrieb programu určuje RKP BP.
 • Sekretariát RKP BP:
  • pripravuje podklady pre rokovanie RKP BP,
  • vyhotovuje uznesenie z rokovania RKP BP,
  • kontroluje správnosť a úplnosť žiadostí o registráciu v programe BP,
  • zabezpečuje korešpondenciu RKP BP,
  • zodpovedá za tvorbu a aktualizáciu informácií o programe BP na webovej stránke nip.sk .
 • Pokiaľ úlohami sekretariátu RKP BP bude poverený zamestnanec štátnej alebo verejnej správy spadajúci do rozpočtovej kapitoly MPSVR SR, mzdové náklady bude znášať jeho zamestnávateľ, vrátane nákladov na používané vybavenie.

Inšpektorát práce

Inšpektorát práce:

 • po oslovení RKP BP vykoná preverenie kritérií programu BP u daného účastníka. Oznámenie o preverení kritérií programu BP spolu so správou o preverení kritérií programu BP zašle RKP BP.
 • je povinný písomne oboznámiť účastníka programu s výsledkami preverenia kritérií programu BP do 15 dní od ukončenia preverovania.
 • Pri predĺžení doby platnosti osvedčenia (certifikátu) BP, inšpektorát práce zašle RKP BP stanovisko k predĺženiu doby platnosti osvedčenia (certifikátu) BP (Príloha č. 7) ktoré vydá na základe informácií dostupných vo svojom vnútornom informačnom systéme.

Preverenie kritérií programu „Bezpečný podnik“

 • Preverenie kritérií programu BP sa overuje miestne príslušnými inšpektorátmi práce v rozsahu kontrolného zoznamu pre preverenie kritérií programu BP.
 • Náklady na preverenie kritérií programu si hradí účastník programu sám. Inšpektorát práce vykoná preverenie kritérií programu bezplatne.
 • Účastník programu je povinný vytvoriť pre subjekt poverený na preverenie kritérií podmienky na objektívne posúdenie systému riadenia BOZP, realizácie preventívnych a ochranných opatrení a dosiahnutej úrovne BOZP.
 • Subjekt poverený na preverenie kritérií je povinný písomne oboznámiť účastníka programu s výsledkami preverovania do 15 dní od skončenia preverovania.
 • Subjekt poverený na preverenie kritérií zašle výsledky preverenia na sekretariát RKP BP, ktorý ich postúpi RKP BP na rozhodnutie.

Vydanie, platnosť a odobratie osvedčenia (certifikátu) „Bezpečný podnik“

 • Osvedčenie (certifikát) programu BP udeľuje MPSVR SR na základe rozhodnutia RKP BP.
 • Pred vydaním osvedčenia (certifikátu) podpíše úspešný účastník programu súhlas s podmienkami vydania osvedčenia (certifikátu), v ktorom sa zaviaže:
  • trvalo zvyšovať úroveň BOZP,
  • sústavne zlepšovať pracovné podmienky, pracovné vzťahy, pracovné prostredie a kultúru práce,
  • každoročne vykonávať interné preverenie kritérií programu v rozsahu kontrolného zoznamu určeného pre tento účel vrátane zmien a doplnkov, vydaných RKP BP,
  • na základe rozhodnutia o odobraní osvedčenia (certifikátu), tento odovzdať na sekretariát RKP BP.
 • Osvedčenia (certifikáty) sa odovzdávajú účastníkom programu, ktorí splnili podmienky programu BP slávnostným spôsobom na významnom podujatí.
 • Osvedčenie (certifikát) je platné päť rokov. O predĺžení doby jeho platnosti na ďalších päť rokov rozhoduje RKP BP na základe, výsledkov interného preverenia kritérií programu astanoviska miestne príslušného inšpektorátu práce k predĺženiu doby platnosti osvedčenia.
 • Potvrdenie o predĺžení doby platnosti osvedčenia (certifikátu) vydáva RKP BP (Príloha č. 8).
 • Pri zmene údajov (názvu a sídla) organizácie, ktorej bolo osvedčenie (certifikát) resp. potvrdenie o predĺžení doby platnosti osvedčenia (certifikátu) udelené, tá písomne nahlási zmenu uvedených údajov na sekretariát RK PBP. Sekretariát RK PBP po overení správnosti a úplnosti obdržaných údajov požiada MPSVR SR o vydanie osvedčenia (certifikátu) s novými údajmi, resp. zabezpečí vydanie potvrdenia o predĺžení doby platnosti osvedčenia (certifikátu) s novými údajmi.
 • Osvedčenie (certifikát) resp. potvrdenie o predĺžení doby platnosti osvedčenia (certifikátu) označené evidenčným číslom typu xxx/rok/Z je vydané z dôvodu zmeny údajov (názov, sídlo) organizácie. Doba platnosti takéhoto osvedčenia (certifikátu) resp. potvrdenia sa datuje odo dňa vydania pôvodného osvedčenia (certifikátu) resp. potvrdenia. Dňom vydania tohto osvedčenia (certifikátu) resp. potvrdenia stráca platnosť pôvodné osvedčenie (certifikát) resp. potvrdenie.
 • Osvedčenie (certifikát) môže byť odobraté v prípade, ak u jeho držiteľa vznikol závažný pracovný úraz, zavinený zamestnávateľom, alebo ak orgán inšpekcie práce zistí v rámci výkonu dozoru opakované závažné nedostatky v oblasti BOZP. O odobraní osvedčenia (certifikátu) rozhoduje RKP BP.
 • Organizácia, ktorej bolo odobraté osvedčenie (certifikát) BP môže požiadať RKP BP o opätovné zaradenie do programu BP po uplynutí 12 mesiacov od jeho odobrania.

Osvedčovanie (certifikácia) v programe „Bezpečný podnik“ a iné systémy certifikácie

Zavedením programu BP nebude dotknutá možnosť certifikácie systému riadenia BOZP (napr. podľa STN ISO 45001 (bývalá OHSAS 18001) medzinárodnými certifikačnými spoločnosťami alebo slovenskými akreditovanými organizáciami.

Ocenený subjekt predstavuje bezpečný podnik po všetkých stránkach, t.j. nielen v zmysle zaistenia BOZP a bezpečnosti technických zariadení, ale tiež po stránke zaistenia zdravých podmienok na pracovisku, protipožiarnej bezpečnosti, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí správnych orgánov vo veciach životného prostredia.

Platnosť a účinnosť podmienok programu „Bezpečný podnik“

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 1. januára 2022. Podmienky programu BP sa môžu meniť. Ich zmeny budú aktualizované na webovej stránke Národného inšpektorátu práce www.nip.sk .

Zoznam príloh:

Príloha č. 1     Žiadosť o registráciu v programe BP

Príloha č. 2     Vyjadrenie k zaradeniu žiadateľa o registráciu v programe BP

Príloha č. 3     Potvrdenie o registrácii účastníka v programe BP

Príloha č. 4     Oznámenie o preverení kritérií programu BP

Príloha č. 5     Súhlas s podmienkami vydania osvedčenia (certifikátu) BP

Príloha č. 6     Osvedčenie (certifikát) BP

Príloha č. 7     Stanovisko k predĺženiu doby platnosti osvedčenia (certifikátu) BP

Príloha č. 8      Potvrdenie o predĺžení doby platnosti osvedčenia (certifikátu) BP

Príloha č. 9     Kontrolný zoznam pre preverenie kritérií programu BP