Čo je program „Bezpečný podnik“

Program „Bezpečný podnik“ je nástroj na podporu zavádzania efektívneho systému riadenia BOZP a na zlepšovanie úrovne BOZP u zamestnávateľov v Slovenskej republike. Východiskovým modelom pre systém riadenia BOZP v programe je slovenská príručka „Systém riadenia BOZP – návod na zavedenie systému“, vydaná Národným inšpektorátom práce (ďalej len NIP) v roku 2002. Táto príručka v sebe integruje zásady systému riadenia podľa príručky Medzinárodnej organizácie práce ILO-OSH 2001, medzinárodného štandardu OHSAS 18 001 a jeho slovenskej verzie STN OHSAS 18001, britskej normy BS 8800 a ďalšej slovenskej legislatívy týkajúcej sa problematiky BOZP.

Podpora programu „Bezpečný podnik“

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 468/2016 z 12. októbra 2016 bola schválená Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 a programu jej realizácie (ďalej len „Stratégia BOZP“). Jej cieľom je napomáhať budovať dlhodobo udržateľné dôstojné pracovné podmienky. Jednou z priorít Stratégie BOZP je i podpora uplatňovania systémového prístupu v realizácii BOZP. Uplatňovanie systémového prístupu zamestnávateľa k BOZP a overenie jeho fungovania prostredníctvom nezávislej tretej strany zvýši úroveň BOZP. Okrem systému riadenia BOZP podľa slovenskej technickej normy OHSAS 18 001, ktorý je uznávaný aj v medzinárodnom kontexte, je na Slovensku možné overiť úroveň ochrany zamestnancov v organizáciách prostredníctvom dobrovoľnej účasti v projekte (programe) „Bezpečný podnik“, ktorý realizuje Národný inšpektorát práce (ďalej len „NIP“).  Významným aspektom tohto projektu je spoločenské ocenenie, keď subjektom, ktoré splnili požiadavky tohto projektu, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky udeľuje ocenenie „Bezpečný podnik“, ktoré vyjadruje vynikajúcu úroveň starostlivosti o BOZP. Ocenenie, ktoré deklaruje zabezpečovanie dôstojných pracovných podmienok, možno v obchodných vzťahoch používať na podporu „dobrého mena“ nositeľa tohto ocenenia.

Účasť v programe

Účasť v programe „Bezpečný podnik“ je dobrovoľná.  Do programu BP sa môže zapojiť ktorýkoľvek zamestnávateľ alebo v osobitných prípadoch jeho organizačná zložka so stálym sídlom v Slovenskej republike. Program je prednostne určený pre stredné a veľké podniky. Nevylučuje sa však aj účasť iných podnikov. Odporúčaný termín prihlásenia sa do programu je vždy od 1. januára do 1. mája daného kalendárneho roka.

Podľa ustanovení § 146 a § 147 zákona č. 311/2001 Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ochrana práce je systém opatrení vyplývajúcich z právnych predpisov, organizačných opatrení, technických opatrení, zdravotníckych opatrení a sociálnych opatrení zameraných na utváranie pracovných podmienok zaisťujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, zachovanie zdravia a pracovnej schopnosti zamestnanca. Ochrana práce je neoddeliteľnou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov. Zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.
Jednou z úloh Koncepcie štátnej politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), formulovanej v Národnom programe BOZP, schválenej uznesením vlády SR č.838 zo 7. augusta 2002 v znení uznesenia vlády SR č. 665 zo 16. júla 2003, je podpora zavádzania systémov riadenia BOZP v podnikoch SR a organizovanie kampane „Bezpečný podnik“. Konkrétne úlohy Akčného plánu realizácie štátnej politiky BOZP, formulované v časti B. bod 4, ukladajú vypracovať ciele a pravidlá programu „Bezpečný podnik“, kritériá pre hodnotenie práv a povinností hodnotiteľov, organizačné zabezpečenie a návrh na finančné zabezpečenie programu. Riešením tejto úlohy sa tak naplnila príslušná časť Novej stratégie Spoločenstva v oblasti BOZP na roky 2002 – 2006 a výzva Medzinárodnej organizácie práce na presadzovanie zavádzania systémov riadenia BOZP v Príručke ILO-OSH 2001. Program „Bezpečný podnik“ sa v súčasnosti riadi podmienkami a pravidlami, ktoré nadobudli platnosť a účinnosť od 1. mája 2011.