Przejdź do treści

Zezwolenie na pracę

Pracodawca, który ma swoją siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej, może zgodnie z § 21 ustawy nr 5/2004 Z.z. zatrudnić cudzoziemca – obywatela państwa trzeciego, jeżeli:

– jest on posiadaczem niebieskiej karty UE,

– otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy po potwierdzeniu możliwości obsadzenia wakatu,

– otrzymał zezwolenie na pracę i zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy zgodnie z ustawą nr 404/2011 Z.z. o pobycie cudzoziemców oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw (zwaną dalej ustawą nr 404/2011 Z.z.) w obowiązującym brzmieniu, chyba że prawo stanowi inaczej,

– otrzymał zezwolenie na pracę i zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną,

– otrzymał pozwolenie na pracę i zezwolenie na pobyt czasowy obywatela państwa trzeciego, który ma status
rezydenta długoterminowego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, chyba że ustawa o pobycie cudzoziemców stanowi inaczej, lub

– w odniesieniu do niego nie jest wymagane potwierdzenie możliwości obsadzenia wakatu odpowiadającego zatrudnieniu wymagającemu wysokich kwalifikacji, potwierdzenie o możliwości obsadzenia wakatu i zezwolenie na pracę.

Więcej informacji i procedur dotyczących zatrudniania obywateli państw trzecich można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Republiki Słowackiej: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/zamestnavanie-cudzincov.html?page_id=272197