Focal point (národné kontaktné miesto)

V negociačnom období Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie, rozhodnutím ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 30. mája 2003,  bolo založené Národné kontaktné miesto, tzv. Focal Point (FOP) na Národnom inšpektoráte práce pre stálu komunikáciu a spoluprácu s Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci so sídlom v Bilbao.…

Spoločný seminár národného kontaktného miesta EU-OSHA a partnera Európskej siete podnikov (EEN)

V rámci aktivít Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vyhláseného EU-OSHA, sa dňa 25. októbra uskutočnil v prešovskom hoteli Lineas seminár pod názvom Aktuálne otázky BOZP a pracovnoprávnych vzťahov. Seminár, ktorý bol poslednou aktivitou národného kontaktného miesta v rámci kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie bol bezplatný a zúčastnilo sa ho vyše 50 účastníkov, prevažne zástupcov podnikov…

OSHmail – bulletin pre vás a vašich kolegov

OSHmail bulletin Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci registruje takmer 100 tisíc odberateľov. Bezplatný bulletin bezpečnosti a ochrany zdravia prináša každý mesiac aktuálne správy, informuje o podujatiach a trendoch na podporu bezpečných pracovísk, a to aj mimo krajín EÚ. Informácie poskytuje vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. Pokiaľ ešte nie ste jeho odberateľmi, môžete sa na…

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je najväčším podujatím, zameraným na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Koná sa každoročne počas 43-teho kalendárneho týždňa roku. Jeho cieľom je prispievať k zlepšovaniu úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia na pracoviskách Európy. Na európskej úrovni ho koordinuje Európska agentúra pre bezpečnosť a…

Vyhlásenie víťazov súťaže EU-OSHA v zbere príkladov dobrej praxe

Na konferencii v La Valette na Malte, ktorá v súčasnosti predsedá Rade EÚ boli dňa 27. apríla slávnostne odovzdávané ocenenia z výsledkov súťaže o dobrej praxi, ktorú v prvom roku kampane organizovala Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) ako súčasť jej celoeurópskeho programu kampane Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Kampaň propaguje trvalo udržateľnú prácu a zdravé…

Z činnosti národného kontaktného miesta EU-OSHA

Dňa 8. decembra sa na pôde Národného inšpektorátu práce, ktoré je národným kontaktným miestom EU-OSHA, zišlo 18 zástupcov národnej siete, aby zhodnotili aktivity národného kontaktného miesta a dohodli spoluprácu plnenia úloh plánovaných na realizáciu v roku 2017. Národná sieť je v zmysle zásad EU-OSHA vytvorená na tripartitnej úrovni, takže jej členmi sú zástupcovia štátnej správy,…

Kreslený hrdina NAPO vo filme „Späť do zdravej budúcnosti“

Hrdina animovaných filmov propagujúcich zdravé a bezpečné pracoviská Napo sa predstavuje v novom filme, propagujúcom zdravú budúcnosť. Podobne ako predchádzajúce filmy s hrdinom Napo a ďalšími kreslenými postavami, aj tento film vyvoláva otázky a podnecuje diskusie o špecifických aspektoch bezpečnosti pri práci. Zároveň poskytuje, alebo navádza na praktické riešenia. V novom filme ho vidíme v pozícii, kedy je schopný cestovať v čase. Vďaka svojim…

Zhodnotenie seminára v Prešove a prezentácie

Dňa 14. júna 2016 sa v hoteli Lineas v Prešove uskutočnil seminár na podporu kampane EU-OSHA Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie. Jeho hlavným cieľom bolo poskytnúť zamestnancom a zamestnávateľom informáciu o téme aktuálnej kampane, podporiť jej propagáciu a poskytnúť informácie, ktoré uľahčia manažment bezpečnosti a ochrany zdravia v súvislosti so starnutím populácie a so zvyšovaním veku odchodu do dôchodku. Do programu…

Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie

Kampaň  podporuje zber príkladov dobrej praxe riešení, ako sa vyrovnať s problematikou zamestnanosti staršej populácie pri využití ich odborných vedomostí a praktických skúseností pri zachovaní všetkých požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Výber témy kampane má pozitívnu spätnú väzbu zo strany členských štátov EÚ, pretože nepriaznivé demografické zmeny a potreba dlhšieho zotrvania ľudí v pracovnom procese sa považujú za závažný problém súčasnosti. Nová…

Uznanie za najlepšie riadenie psychosociálnych rizík v kategórii oficiálny partner kampane „Zdravé pracoviská bez stresu“

V dňoch 5. – 6. marca 2015 sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie oficiálnych partnerov európskej kampane „Zdravé pracoviská bez stresu“. Toto podujatie, ktorému predsedali európska komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen a riaditeľka Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „EU-OSHA“) Christa Sedlatschek, bolo zamerané na…