„Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“ - seminár v Košiciach

V súvislosti s kampaňou Európskej agentúry pre BOZP (ďalej len „EU-OSHA“) organizuje Národný inšpektorát práce dňa 3. októbra odborný seminár v hoteli Yasmin v Košiciach. Cieľom seminára bude informovať účastníkov o náplni kampane, ozrejmiť princípy chemickej legislatívy v oblasti prevencie a regulácie nebezpečných chemických látok na ...čítať ďalej

„Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“ – zhodnotenie seminára v Bratislave

Dňa 21. júna sa v bratislavskom hoteli Saffron uskutočnil prvý tohoročný seminár na podporu kampane „Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky“. Seminár bol hradený z prostriedkov EU-OSHA a zúčastnilo sa ho 82 účastníkov, zastupujúcich členov národnej siete EU-OSHA, autorizovaných bezpečnostných technikov a odbornej ...čítať ďalej

OSHmail – bulletin pre vás a vašich kolegov

OSHmail bulletin Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci registruje takmer 100 tisíc odberateľov. Bezplatný bulletin bezpečnosti a ochrany zdravia prináša každý mesiac aktuálne správy, informuje o podujatiach a trendoch na podporu bezpečných pracovísk, a to aj mimo krajín EÚ. ...čítať ďalej

Focal point (národné kontaktné miesto)

V negociačnom období Slovenskej republiky po vstupe do Európskej únie, rozhodnutím ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo dňa 30. mája 2003,  bolo založené Národné kontaktné miesto, tzv. Focal Point (FOP) na Národnom inšpektoráte práce pre stálu komunikáciu a ...čítať ďalej

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je najväčším podujatím, zameraným na zvyšovanie informovanosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Koná sa každoročne počas 43-teho kalendárneho týždňa roku. Jeho cieľom je prispievať k zlepšovaniu úrovne bezpečnosti a ...čítať ďalej